95 stellingen
voor beter
Funderend Onderwijs

7 oktober 2022: de Balie leert met de minister

Op dinsdag 11 mei 2021 overhandigden Charlotte Goulmy en Eddy Erkelens de 95 stellingen aan de Vaste Commissie van de Tweede Kamer.
We danken u allen hartelijk voor uw hulp, inzet én mening. Download publicatie (pdf)
Bekijk bijpassende artikelen en/of links

categorie: Basisvoorwaarden voor Funderend Onderwijs


-6

1Kansengelijkheid zou vanzelfsprekend moeten zijn

Al voor de geboorte zijn de kaarten geschud. Wie de ouders zijn en waar hun wieg stond, bepaalt nu hoe de kansen van een in 2021 geboren kind zijn. Dit schept kansenongelijkheid en is momenteel bijna onoverkomelijk.

We investeren in de versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie. Daarmee realiseren we een solide aanbod voor achterstandsleerlingen.

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (47)

1

2Leerrecht moet voor iedereen gelden

Door kansenongelijkheid kan nu een groot deel van de jeugd niet deugdelijk lezen, schrijven en rekenen.

Deugdelijk kunnen lezen, schrijven en rekenen is in ons rijke land voor iedereen bereikbaar. Iedereen die kan en wil, mag leren lezen, schrijven en rekenen. Er geldt immers leerrecht voor iedereen.

Status: De Tweede Kamer heeft dit n�Vanuit de Eerste en/of Tweede Kamer is een wet ingediend.g niet opgepakt. [bron] Bekijk reacties (1)

2

3Knellend onderwijs moet passend gemaakt worden

Scholen zijn onvoldoende in staat aan de verschillende onderwijsbehoeften te voldoen. Er is een te grote diversiteit in kwaliteit. Docenten zijn onvoldoende toegerust op deze taak. Er is weinig ondersteuning. Onderwijs past nog niet. Studenten met een beperking wachten nog altijd op een landelijke regeling voor studietoeslag en zijn nu afhankelijk van de gemeente waar zij staan ingeschreven. Dit creëert rechtsongelijkheid.

Passend waar het kan, maar op maat waar nodig. Er is een landelijke norm die garandeert dat een kind in Maastricht recht heeft op dezelfde ondersteuning als een kind uit Elahuizen. Ook de financiering is gelijkgetrokken. De geldstromen worden verantwoord en reserves gaan jaarlijks terug naar de staatskas alvorens nieuwe middelen worden overgemaakt. Er zijn geen budgettaire beperkingen aan het leerrecht. Zolang iemand kan en wil leren, moet de Staat betalen. Niet de leeftijd maar de ontwikkeling staat centraal. Passend Onderwijs is altijd mogelijk in de buurt van het kind. Als de school in de buurt dat niet kan, dan moet ze dat gaan leren.

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (0)

1

4Leerlingen mogen zonder boete voor de school afstromen in het VO

Het laten afstromen van leerlingen heeft op dit moment financiële consequenties voor een (VO)-school: wanneer leerlingen afstromen naar een praktischer niveau kan dit boetes opleveren. Dit maakt scholen selectief bij de inschrijving en doorstroom. We sturen op rendement in plaats van successen. Passend Onderwijs geven wordt momenteel financieel bestraft.

Scholen worden beoordeeld op de inspanningen die ze hebben verricht. De inspectie toetst niet alleen op de deugdelijkheidseisen maar stimuleert ook dat scholen zich continu verbeteren. Daarbij krijgt de Onderwijsinspectie een discretionaire bevoegdheid om bij de beoordeling van scholen meer rekening te houden met het percentage zorgleerlingen. Dit doet meer recht aan scholen die zich extra inspannen voor Passend Onderwijs. Alle perverse prikkels moeten uit het systeem en dit is de meest perverse met stip. Scholen met achterstandsleerlingen kunnen een beroep doen op extra ondersteuning, bijvoorbeeld door kleinere klassen, extra handen in de klas en extra middelen. Het gaat niet om het aantal diploma's dat je de deur uit werkt, maar om de kwaliteit van het Onderwijs dat kinderen bij de school genoten hebben. We laten de urennorm los en vervangen die door een kwaliteitsnorm.

Status: De Tweede Kamer heeft dit n�g niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

5Je hoeft niet te verhuizen voor een passende plek in het onderwijs

Als het bij passend onderwijs mis gaat, gaat het meteen levensloopbepalend dramatisch mis. Vele ouders leuren met hun kinderen, soms voelen ze zich zelfs verplicht te verhuizen voor een juist aanbod. Ze voelen zich in de steek gelaten door de overheid.

Er komt één loket voor zorg voor passende ondersteuning. De inspectie zetelt daar ook en heeft doorzettingsmacht als ouders en school er niet uit komen. De inspectie beslist altijd in het belang van het kind. Op lerarenopleidingen komt een zware module Passend Onderwijs. Als het enigszins kan en gewenst is door ouders en kind kunnen klassen passend worden gemaakt voor kinderen met complexe problematiek. Kinderen maken we nooit passend. Besturen mogen qua onderwijs nooit sturen op financiën.

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (0)

1

6Online les moet mogen

De schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 hebben, helaas, in het teken gestaan van corona. Hals over kop zijn er lessen online gegaan. Dat ging zowel erg slecht als erg goed. Kinderen draaiden de soep in, anderen bloeiden op.

Les online bevalt sommigen goed, het zou zonde zijn om daar niets mee te doen. Scholen die hier mee willen experimenteren mogen dit aanbieden op voorwaarde dat het niet ten koste gaat van de fysieke lestijd.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

3

7De werkomstandigheden voor lesgevenden moeten goed zijn

We zien nu dat er klassen zijn met meer dan dertig leerlingen in slecht geventileerde lokalen zonder CO2 meter. Lesgeven in die omstandigheden is voor niemand goed, les krijgen is in die omstandigheden zinloos. Hier zijn ARBO-regels voor, maar deze worden niet gehandhaafd.

Docenten en leerlingen gaan voortaan maximaal 25 uur per week fysiek naar school. Wanneer een school of lokaal niet voldoet, moet die school worden gesloten en direct aangepakt worden. Een gemeente dient hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen. Online lessen kosten veel energie en verhogen de werkdruk dus hier zal voorzichtig mee om worden gegaan. Dit alles valt onder de verantwoordelijkheid van Onderwijsinspectie.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

2

8Leerkrachten krijgen een vaste aanstelling voor een vak

Er zijn te veel tijdelijke banen, waarbij leerkrachten slechts voor 1 jaar worden aangenomen en/of meerdere vakken moeten geven. Hierdoor is er sprake van kwaliteitsverlies.

Docenten moeten bevoegd zijn voor het vak dat ze geven. Zij krijgen een vaste aanstelling. Scholen die dit weigeren en enkel jaarcontracten geven, mogen geen incidentele vervanging meer regelen. Dit om te voorkomen dat leraren oeverloos van baan naar baan moeten gaan. Bij tekortvakken mag alles uit de kast gehaald worden qua salariëring en fiscale voordelen.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

-1

9De schoolkeuze zou geen verschil in onderwijskwaliteit moeten uitmaken

Scholen zijn momenteel heftig verzuild. Kinderen mixen nauwelijks, niet op school, niet in de buurt en niet op het veld. Er groeien generaties op die elkaar pas in de rechtbank, de praktijk of de kliniek voor het eerst spreken.

Alle scholen voldoen aan de segregatietoets, al het onderwijs moet aantoonbaar wetenschappelijk onderbouwd zijn en kwalitatief, pedagogisch en didactisch deugen. Niemand mag een docent of een leerling weigeren op basis van levensovertuiging, seksuele oriëntatie of wat dan ook.

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (0)

2

10De Onderwijsinspectie krijgt toegang tot alle scholen, op iedere wijze die zij nodig acht

De inspectie bewaakt de sociale veiligheid en openbare orde binnen een school. Dit maakt integraal deel uit van haar beoordelingskader. Een school kan een bezoek van de inspectie tegenwoordig frustreren of verhinderen. Een rechter gaat hier blijkbaar niet voor liggen.

Zodra de Onderwijsinspectie in haar werk wordt gehinderd, gaat een school zonder waarschuwing dicht en worden de kinderen de facto overgeschreven naar een school in de buurt van hun huis. Ook op school geldt de scheiding van kerk en staat. Denominatie is in dat geval ondergeschikt aan continuïteit van onderwijs. Dit gaat dan op last van de minister en per decreet. De inspectie komt voortaan altijd en overal onverwachts langs en spreekt dan met iedereen die haar pad kruist. Dus van conciërge, via ouder, leerling, docent tot directie. Ze kunnen op ieder moment even een rondje school doen, koffie pakken in de kantine, krantje lezen, babbelen en weer weg gaan als alles naar wens is.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. [bron] Bekijk reacties (0)

0

11Alle leerlingen en leerkrachten zijn welkom op alle scholen

Momenteel mogen leerlingen, ouders en leerkrachten geweigerd worden op basis van religie, sociale achtergrond en/of seksuele gerichtheid.

Er worden verschillende maatregelen tegen discriminatie genomen, zoals de aanvulling van artikel 1 van de Grondwet tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en een beperking. Emancipatie en het beschermen van onze waarden hebben continu onze aandacht nodig. Zie ook het Regenboog-akkoord dat is afgesloten door acht politieke partijen .

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (0)

0

12 Er is geen stroming GIRFEC

GIRFEC, (Getting it right for every child) is een gevaarlijke oudersondermijnende beweging die langzaam het onderwijs in kruipt, onder de radar en zonder mandaat. Steeds meer gemeenten verbinden zich aan GIRFEC, waarbij jeugdzorg en onderwijs met elkaar verbonden zijn.

Alles wat linksom of rechtsom gelieerd kan worden aan GIRFEC verliest overheidsfinanciering. Er komt een extra bevoegdheid bij de Inspectie die moet waken voor sectaire invloeden in het onderwijs.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

2

13De ouderbijdrage verdwijnt

De huidige ouderbijdrage vergroot de kansenongelijkheid, maakt ouders en kinderen ongemakkelijk en drijft een wig tussen klasgenoten. Ondanks dat deze bijdrage 'vrijwillig' is, wordt er nog steeds veel op gehamerd en worden ouders onder druk gezet toch te betalen.

De financiering van het onderwijs moet voldoende zijn voor de kosten van vieringen, sportdag, schoolreis en kamp. Er is nu ouderbijdrage verdwijnt bij alle scholen die publieke gelden ontvangen. Alles wat kinderen nodig hebben om de lessen te kunnen volgen wordt bekostigd, inclusief laptops en andere leermiddelen. Donaties of sponsoring zijn welkom, de school zal hier niet actief om vragen. Als iemand een ton aftrekpost nodig heeft dan mag hij die ton schenken aan een willekeurige school.

Status: Er zijn Kamervragen gesteld. [bron] Bekijk reacties (0)

-2

14Curriculum.nu moet wachten tot het onderwijspeil weer op orde is

Het proces van het herzien van het curriculum.nu, als opvolger van Onderwijs2032 gaat onverstoord door, ondanks alle kritiek en het gemis aan draagvlak. De Dijsselbloem-proef wordt niet gehaald en ondanks aanmaningen van onder andere de Hoge Raad, de Onderwijsraad en vakbonden wordt er stug doorgewerkt door onder andere SLO in opdracht van de minister.

Het proces van curriculum wordt tot nader order gestaakt en kan pas verder gaan als alle andere problemen zoals lerarentekort verdwenen zijn en het te hoge aantal analfabeten de wereld uit is. Een herziening vindt plaats als er noodzaak en draagvlak is. Commissies bestaan altijd voor het grootste deel uit leraren en docenten. Zij mogen zichzelf aanmelden, werving verloopt altijd in openbaarheid.

Status: Curriculum.nu is nu echt over en sluiten [bron] Bekijk reacties (1)

-1

15Er is geen schaduwonderwijs

Schaduwonderwijs floreert en vergroot de kansenongelijkheid. Zeker nu in coronatijd. Maar ook op andere momenten dienen we ons te realiseren dat het de kansen van sommige groepen kinderen niet ten goede komt.

Zodra de nadruk komt te liggen op het wegwerken van achterstanden is er sprake van stress voor het kind. Wegwerken van achterstanden is uitsluitend het prerogatief van de school. Als school in gebreke blijft, heeft de inspectie hier een aanwijzende rol. Iedere school krijgt een bijlesbudget dus geld speelt geen rol. Leraren in dienst van een school mogen geen particulier bijlesbureau beginnen.

Status: Er zijn Kamervragen gesteld [bron] Bekijk reacties (0)

2

16De leerplicht wordt een leerrecht

Leerplicht is niet voor iedereen geschikt, maar scholen moeten altijd open staan voor alle leerlingen. Het kan nu gebeuren dat ouders Veilig Thuis achter zich aan krijgen als hun kind niet naar school gaat. Ouders kunnen zo voor de rechter komen en daardoor het gezag over hun kind verliezen.

In alles moet het kind voorop staan. Uiteindelijk mag het belang van het kind nooit ondergeschikt worden aan het passen binnen het klassieke plaatje. Er zijn altijd kinderen die ongelukkig worden van school. Als dat écht niet oplosbaar is dan moet het belang van het kind de doorslag geven. Als de inspectie accepteert dat de ouders gelijk hebben en dat het kind niet toe is aan school dan volstaat dat. In een land met een Leven Lang Leren, moet het mogelijk zijn dat je pas heel laat toe bent aan school. Of nooit. Je hebt leerrecht. Het is essentieel dat kinderen niet van de radar verdwijnen. Dat is de taak van de inspectie. Zodra het kind er aan toe is om ingeschreven te worden bij een school is de inspectie er om dat zorgvuldig te begeleiden. Tot die tijd wordt er thuisonderwijs verzorgd en aangeboden. Dit wordt bekostigd door het bestuur en bijbehorende SWV van de school waar het kind staat ingeschreven. Ouders krijgen steun van de Onderwijsinspectie, wanneer zij aantoonbaar handelen in het belang van het kind, ook al gaat dat in tegen het belang van de school.

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (0)

1

17 Het PO krijgt een eerlijk salaris: gelijk aan het VO

Leerkrachten in het PO krijgen nu minder betaald dan leerkrachten in het VO, ondanks gelijkwaardige HBO-opleiding en gelijkwaardig werk.

Er komt 1 cao voor het gehele Funderend Onderwijs, waarin PO, SBO, VO, VSO en VAVO allemaal hetzelfde salarishuis krijgen. Bij voorkeur valt het MBO ook onder Funderend Onderwijs.

Status: Is opgelost [bron] Bekijk reacties (0)

0

18 Het VSO hoort bij het VO

Momenteel valt het VSO onder de cao van het PO en zodoende worden leerkrachten in het VSO anders en minder betaald dan hun collega’s in het VO. Niet alleen de salariëring is anders in het VSO dan in het VO, maar docenten moeten ook meer contacturen maken dan hun collega’s in het VO.

Er komt 1 cao voor het gehele Funderend Onderwijs, waarin PO, SBO, VO, VSO en VAVO allemaal hetzelfde salarishuis krijgen. Bij voorkeur valt het MBO ook onder Funderend Onderwijs.

Status: Een aangenomen motie is inmiddels ge�mplementeerd. [bron] Bekijk reacties (0)

0

19 De lumpsum moet op de schop

Sinds de invoering van de lumpsum weet niemand meer waar het geld voor onderwijs blijft. Een bestuur kan zelf bepalen of een opleiding veel of weinig middelen krijgt, of zij geld stopt in de klas, in het pand of als reclame op een tram in de hoofdstad. De lumpsum is de laatste 12 jaar met 13 miljard toegenomen, maar de onderwijskwaliteit en resultaten worden enkel slechter. Een deel van het probeem zit in kapitaaldestructie. Van mensen maar ook van spullen. Een school kan alles wat afgeschreven is vervangen door mindere kwaliteit om zo aftrekposten te fabriceren. Dit is legaal en moet stoppen. Vervangen moet in het onderwijs verbeteren zijn anders gaat alles kapot.

De lumpsum zal geleidelijk worden afgeschaft. Dat zal niet in 1 keer kunnen. Er zal een parlementaire enquête moeten komen over de lumpsum. De commissie Lumpsum zal dan samen met het ministerie moeten komen tot heldere richtlijnen waar schoolbesturen zich aan moeten houden. De betaling van personeel, inclusief de onderhandelingen met de vakbonden moet sowieso via het ministerie lopen.

Status: Er zijn Kamervragen gesteld Bekijk reacties (0)

-2

20De gemeente wordt verantwoordelijk voor schoolgebouwen

Officieel is de overheid verantwoordelijk voor huisvesting. Bij PO zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de gebouwen, maar weer niet voor het onderhoud en renovatie. Armere gemeenten laten scholen versloffen en er is niemand die daar iets aan kan doen. Kijk hier bijvoorbeeld naar de onvoldoende ventilatie op het merendeel van de scholen: de gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk en nemen deze verantwoordelijkheid niet.

Schoolgebouwen komen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en hier wordt door de onderwijsinspectie, maar ook door besturen, schoolleiders en ouders op gecontroleerd. Nieuwbouw en verbouw worden proactief gepland.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

1

21Overhead voor schoolbesturen is maximaal 15%

De overhead voor bestuurslagen, directie, MT en/of ondersteuning is vaak een grote kostenpost. 35% is bij schoolbesturen geen uitzondering.

Zolang er nog niets is gedaan aan de lumpsum gaat de regel gelden dat de overhead van schoolbesturen maximaal 15% van het totale budget is. Bestuurders vallen voortaan onder de cao Onderwijs, in de hoogste schaal. Scholen verliezen hun budget voor marketing. Reclame maak je van mond tot mond. Onderwijs is geen markt. Er mag geen sprake zijn van een competitie-element.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

2

22 Promotie maak je in de klas

Promotie maken op een school betekent vaak: Uit de klas en in de “organisatie”. De beste leerkrachten staan zo niet voor de klas, maar worden eruit gehaald. Of ze beginnen een eigen bijlesklas of onderwijsadviesbureau.

De leerkracht verdient de hoogste beloning: zij zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. Het ondersteunend personeel (directie, schoolleiders, intern begeleiders en bestuurders) verdient nooit meer dan een leerkracht. Leerkrachten die zich professionaliseren kunnen naar een hogere schaal.

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (1)

1

23Scholen met een uitdaging leveren meer op

De zwakste docenten staan op dit moment op de moeilijkste klassen. Vaak zijn het beginnende docenten die nog geen vlieguren hebben gemaakt. Het lerarentekort op die scholen is ook het grootst. Juist in de grote steden, waar het grootste deel van deze scholen staan, is wonen haast onbetaalbaar.

Het wordt voor docenten financieel aantrekkelijk om les te geven aan achterstandsleerlingen. Er komt een interessante verhuisbonus voor docenten die naar achterstandsregio's verhuizen. Zij hebben daar recht op een sociale woning en een parkeerplaats bij huis én school en krijgen een elektrische leasefiets. De beste docenten moeten naar scholen met een uitdaging willen. Daar valt pas écht wat te behalen.

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (0)

1

24Scholing voor lesgevenden is gratis

Om- en bijscholing is nu kostbaar en levert, buiten persoonlijke verrijking, weinig op. Docenten en leraren moeten dit vaak zelf betalen, krijgen geen studieverlof en gaan er financieel niet op vooruit als zij extra scholing hebben gevolgd.

Docenten die onderwijs gerelateerd willen om- of bijscholen kunnen dat kosteloos doen. Het ministerie betaalt alle kosten, reiskosten, leskosten, collegegelden en lesboeken. Maar uitsluitend bij erkende instellingen om te voorkomen dat er onzinnige cursussen worden aangeboden. Het mag geen commercieel circus worden. Instituten werken altijd zonder winstoogmerk.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

25Elke lesgevende is in vaste dienst

Aan het eind van het jaar moeten veel docenten de WW in tot 1 september. Zo hobbelen ze van kort contract naar kort contract. Ze hebben geen bestaanszekerheid en minder binding met de school en de leerlingen.

Er komt een maximum bedrag dat mag worden besteed aan uitzend- en detacheringskrachten. Zij-instromers en starters hebben recht op stevige begeleiding om te voorkomen dat ze uitvallen. In vaste dienst is de norm, niet de uitzondering. Docenten en leraren zijn belangrijk voor de continuïteit en veiligheid binnen de scholen. Het is voor alle leerlingen belangrijk om te weten wie ze over twee jaar kunnen verwachten voor welk vak en het is voor docenten goed om zich thuis te kunnen voelen in een team.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

26De positie van de MR wordt versterkt en beter gefaciliteerd

Op veel scholen heeft de MR, door uiteenlopende redenen, onvoldoende slag- en daadkracht. Bovendien staan de meeste MR-leden al op 1-0 achterstand, omdat op bestuursniveau mensen werken met expertise op gebied van financiën, wet- en regelgeving.

De MR moet een krachtig tegenwicht zijn. Schoolbesturen moeten de uitdrukking "zonder wrijving geen glans" als basishouding hebben. Dit betekent dat de leerkrachtgeleding van de MR moet bestaan uit leraren die goed op de hoogte zijn van alle ‘ins en outs’ op het gebied van onderwijs. Zij staan in nauw contact met de beroepsvereniging en worden op de hoogte gehouden door de beroepsvereniging. De MR krijgt te allen tijde alle stukken van het bestuur. En op tijd. Tevens krijgen zij voldoende tijd om de stukken door te nemen en geld om expertise in te huren indien noodzakelijk.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

27Particulier onderwijs wordt op dezelfde wijze door onderwijsinspectie getoetst als regulier onderwijs

Op B3-scholen zijn lang niet alle normen van toepassing die gelden voor bekostigde basisscholen.

Het funderend onderwijs moet voor elk kind dat onderwijs volgt, getoetst worden aan dezelfde kwaliteitscriteria. Ouders en hun kinderen moeten er op kunnen rekenen dat de basiskwaliteit op alle scholen, bekostigd of particulier, hetzelfde is. Particuliere scholen (B3) die hier niet aan voldoen, worden hier op afgerekend.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

28Methodes krijgen een kwaliteitskeurmerk

Iedereen kan een methode ontwikkelen. Daardoor is de kwaliteit van de methodes vaak ondermaats.

Er moeten bevoegde methodemakers komen. Tevens worden methodes aan een kwaliteitscontrole onderworpen.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

29Leraren zijn architecten van het onderwijs dat zij aanbieden

Door verschillende instanties (waaronder uitgevers) wordt (deels) bepaald hoe de lessen in de klas er uitzien. Door, daarnaast, de hoge werkdruk wordt het erg lastig om goed onderbouwde lessen voor te bereiden. De lesmethodes worden dan al snel leidend. Deze methodes zouden ondersteunend moeten zijn en niet de heilige graal.

Lesmethodes worden (mede) geschreven en gekeurd door leraren. Deze methodes zijn een middel om goed onderwijs te kunnen verzorgen en helpen startende leraren het curriculum beter te leren kennen. De basis van de methodes is evidence informed en zal worden ontdaan van zoveel mogelijk irrelevante extra’s die leerlingen afleiden van de kern van het lesdoel (plaatjes, extreme kleuren, enz). Om goede lessen voor te kunnen bereiden krijgen leraren meer tijd.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

30Alle scholen laten duidelijk en zonder vaagtaal, op hun website en in hun schoolgids, zien dat zij aan hun kerntaak voldoen.

Websites en schoolgidsen staan vol met vaagtaal, voor ouders onduidelijke onderwijsbegrippen. Daarnaast is het voor ouders nu niet duidelijk of er bevoegde leraren werken op de (toekomstige) school van hun kind (eren).

Scholen zijn volledig duidelijk en transparant over het onderwijs op hun school. Zij leggen dit uit met voor iedereen te begrijpen taal, zonder gehypte teksten en vaagtaal. Daarnaast zijn zij gewoon eerlijk over het op hun school werkzaam zijn van on- en onderbevoegde leraren, onderbouwen dit en laten tevens zien dat zij er alles aan doen om wèl de nodige bevoegde leraren in huis te halen. Ouders hebben recht op eerlijke informatie. De onderwijsinspectie zal hierop toezien en op handhaven.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

31Een leerkracht / docent moet tijdens de niet-lesgebonden uren tijd krijgen voor onvoorziene zaken

Leerkrachten worden uren toebedeeld waarin wordt uitgegaan van 100% efficiente lessen en waarin nooit onvoorziene dingen gebeuren.

Per dag heeft de leerkracht tijd om te kunnen schuiven met geplande naschoolse taken, zodat onvoorziene zaken ook opgelost kunnen worden. Dit gaat niet ten koste van het reeds geplande werk, omdat er voldoende tijd voor is ingeruimd. Dit stimuleert goede voorbereiding op de volgende dag(en).

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

32De rol van ict-bedrijven in de klas wordt gereguleerd door de overheid

Op dit moment hebben marktpartijen vrij spel in het onderwijs. Dan hebben we het over uitgevers, bijscholingssites en big tech (zoals Google en Microsoft). Tijdens de lockdown werd hun invloed nog duidelijker zichtbaar en zij stuurden met hun programmatuur zelfs de vorm van het onderwijs. Het is onwenselijk wanneer de ontwerpers van ict-middelen (grote) invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop onderwijs gegeven wordt en/of data verzamelen over het online gedrag van de gebruikers. Scholen zijn veel geld kwijt aan licentiekosten voor hun softwarepakketten, waarbij er niet altijd duidelijk is waar deze voor dienen of ze betalen te veel voor functionaliteit die niet nodig of verplicht is.

De ict-markt binnen het onderwijs is nu zonder regulering. De overheid zou prijsplafonds kunnen inbouwen voor producten die verplicht zijn binnen het onderwijs, zoals een leerlingvolgsysteem. Daarnaast moet de overheid het initiatief nemen om te komen tot standaarden én criteria waaraan aanbieders van ict in het onderwijs moeten voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van contracten en privacy. Gewenst is dat scholen zo min mogelijk van hun budget moeten uitgeven aan goedwerkende ict zodat de ict dienstbaar is, de werkdruk verlaagt en de juiste bescherming biedt voor de gebruikers.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

2

33Er moet op grote schaal gewerkt worden aan meer kennis en expertise op het gebied van hoogbegaafdheid en aan maatwerk voor kinderen die dreigen vast te lopen.

Er is te weinig passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs, ook voor hoogbegaafde kinderen. Zij houden echter vaak de hand op de knip voor een goed aanbod, plusgroepen, arrangementen als dat nodig is, in geval van hoogbegaafdheid. Hoogbegaafde kinderen die niet het juiste didactische aanbod en de juiste pedagogische begeleiding krijgen, lopen vast, gaan onderpresteren, stromen af, krijgen sociale problemen, raken beschadigd en/of worden verstoord in hun algehele ontwikkeling. Of ze vallen uit en komen thuis te zitten.

Vanuit de PABO en lerarenopleidingen wordt er echt gewerkt aan kennis en kunde op het gebied van hoogbegaafdheid. Elke school moet in de basis hoogbegaafde leerlingen herkennen en kunnen begeleiden. Een flink aantal scholen gaat zich daar nog extra op toeleggen. Vanuit het samenwerkingsverband is er te alle tijden geld beschikbaar voor hoogbegaafde leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben - dat is omdat zij zelf een hulpvraag hebben of omdat de school het zelf (nog) niet voldoende kan. Scholen en besturen zetten zelfstandige specialisten hoogbegaafdheid in. Plusgroepen of fulltime hoogbegaafden-scholen mogen de ouders niks extra's kosten, dit betaalt het samenwerkingsverband of het bestuur. Leerlingen die uitvallen, moeten vanuit school en samenwerkingsverband maatwerk krijgen, ook als dat betekent dat zij een tijd of langer alleen nog thuis tot leren komen. Voor (bijna) uitvallers/thuiszitters spannen school en zorg (jeugdarts) zich samen in: voor een maatwerkplan op gebied van onderwijs en zorg en ouders worden daarin ondersteund. Instanties zijn behulpzaam voor ouders in plaats van bedreigend en tegenwerkend. Veilig Thuis-meldingen in geval van thuiszitten mag niet meer voorkomen.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

2

34Hoogbegaafde leerlingen vallen niet meer uit en ontvangen ontwikkelingsgericht en top down onderwijs.

In de huidige situatie worden hoogbegaafde leerlingen weggezet als kinderen met een diagnose. Hoogbegaafd zijn is een stoornis met perverse prikkel. Met name de creatief begaafden vallen uit omdat ze excelleren op 1 of 2 vakken en niet op alle vakken. Hierdoor worden sommige van deze leerlingen thuiszitters.

Vorm het onderwijs voor deze hoogbegaafde creatieve leerlingen en bekijk per leerling wat het nodig heeft om niet alleen te excelleren maar ook om het zwakste vak een kans te bieden. Biedt ook hier maatwerkdiploma's. Er wordt niet meer toegelaten dat leerlingen uitvallen vanwege hun slim zijn. De school heeft dan ook hoogbegaafdheids experts die (extern) geraadpleegd kunnen worden die de leerlingen ondersteunen.

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (1)

0

35Het onderwijs wordt voorspelbaar, transparant deugdelijk en duurzaam gefinancierd.

De financiering van scholen is nu niet transparant. Kinderen die na 1 oktober binnenkomen worden niet bekostigd. Kostenstijgingen worden niet opgevangen en er wordt stelselmatig bezuinigd. Ook regeert de waan van de dag, in de vorm van subsidies. Het aanvragen van een subsidie is tijdrovend en als iets werkt, houdt de financiering na verloop van tijd weer op.

Subsidies worden afgeschaft. De financiering is transparant, voorspelbaar, duurzaam en kostendekkend.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

2

36Het enige middel om kansengelijkheid te bevorderen is het stroomlijnen van opstromen.

Kansenongelijkheid staat, mede door de documentairereeksen 'Klassen' en 'Publieke tribune' zeer in de belangstelling. De focus ligt op de schoolkeuze aan het eind van de basisschool. Het schooladvies en de Cito score resulteren in een 'definitief advies'. In de praktijk is dat geen advies maar voor veel leerlingen een veroordeling. Want als je een VBMO advies hebt gekregen is het maar een schrale troost voor Yunuscan dat 'hij later altijd nog hogerop kan'. Want zo is ons onderwijs niet ingericht. Uitstel van de schoolkeuze met een of twee jaar is natuurlijk geen oplossing. Want de omstandigheden voor leerlingen zullen nauwelijks of niet wijzigen. Waar de leerling wel veel baat bij zal hebben is een wat langer schooltraject. Een VWO diploma halen na Havo, een Havo diploma halen na VMBO kader. Stapelen en opstromen biedt de mogelijkheid om de omstandigheden te trotseren door in een wat lager tempo toch je individuele optimale eindresultaat te bereiken. In het programma 'Publieke tribune' over het onderwijs in Heerlen deed een docente aan de universiteit van Maastricht een treffend verslag van de lange en zware tocht die zijn had afgelegd om haar resultaat te bereiken. Het is voor leerlingen in het VO buitengewoon moeilijk om op te stromen naar een volgend schooltype. Cijferdrempels zijn hoog, scholen bieden geen kansen, bang als zij zijn voor hun plaats op de ranglijsten.

Voor leerlingen is het eenvoudig om naar een hoger schooltype door te stromen. De leerplannen en de school organisatie zijn daarvoor geschikt, de leerplannen zijn herzien en op elkaar afgestemd. Scholen worden beloond voor opstromers. Het is normaal om te starten op VMBO kader en succesvol te eindigen op HBO of WO. Tempo differentiatie biedt gelijke kansen, compenseert de verschillen die zijn ontstaan door de omstandigheden waarin een leerling zich ontwikkelt.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

105488

37Senior-leraren moeten behouden blijven voor het onderwijs

Veel senior-leraren raken in een burn-out, worden buitenspel gezet of nemen (onder druk) ontslag.

Senior-leraren hebben een enorme kennis. Jongere leraren hebben meer ervaring met ICT en nieuwe tools. Ze kunnen elkaar bijspijkeren, wat de onderwijskwaliteit ten goede komt. Senior-leraren moeten minder uren voor de klas voor hetzelfde salaris, als zij dat willen. Of begeleiding bij uitstroom naar ander werk. Of binnenschools huiswerkbegeleiding kunnen geven aan kleine groepjes. Dit zijn voorbeelden: benut de kennis die er is, laat deze niet wegglippen.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

2

38Ernst van dyslexie/dyscalculie vaak onderschat

Niet alle leerkrachten hebben aandacht hiervoor. Er strijken veel leraren leerlingen over een kam. Dyslexie is er in vele vormen, van letters omdraaien, laag leestempo, dansende zinnen etc. Een leerling moet vaak vechten voor zijn of haar positie daarin en dat moet de leerling ook nog eens durven. Ook zijn er vele hulpmiddelen die niet aangeboden worden of onbekend zijn. Tijdverlenging die soms nog te kort is, waardoor een kind zich niet kan bewijzen, want heeft de laatste som niet af, terwijl de intelligentie er wel zit. Ook zijn er vele methodes om extra leesvaardigheid te trainen, die onvoldoende of niet gebruikt worden en alleen bekend zijn bij een logopedist voor dyslexie of via een neuropsychologoog gaan.

Er worden cursussen aan leerkrachten aangeboden op het gebied van dyslexie en dyscalculie, zodat er meer begrip en beter onderwijs ontstaat. Aandacht dat deze leerlingen in de klas zitten en ook echt deze extra tijd nodig hebben. Eventueel zelfs een toets laten afmaken, zodat ze zich kunnen bewijzen, dat ze de stof beheersen. Het toepassen op basisscholen van hersentraining, zoals programma's met letters en woorden invliegen vanuit links, zodat rechterhersenhelft getraind wordt. Letters flitsen of een letterbak (met links letters voelen blind en plakken tot 1 woord). Ook dat traint de rechter hersenhelft! Ik denk dat leerlingen met een goede begeleiding ver kunnen komen: bijvoorbeeld: hulpmiddelen aanbieden, voorleesapparatuur, woordcorrectie bij bepaalde toetsen, vergroot lettertype.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

39Solliciteren kan beter anoniem

Scholen spenderen veel tijd en geld om hun vacatures in lokale kranten of (commerciële) websites te verspreiden. De vindbaarheid en verspreiding is dan beperkt tot een relatief beperkt gebied en het overzicht mist totaal. Leerkrachten worden dan beoordeeld op sollicitatiebrieven en snelheid en flexibiliteit is ver te zoeken. Leerkrachten worden soms ook afgewezen op grond van hun naam, wat niets meer is dan zuivere discriminatie.

Scholen plaatsen anoniem hun vacatures: enkel gemeentenaam, werktijdfactor en groep/vak wordt genoemd. Leerkrachten solliciteren ook anoniem door enkel een telefoonnummer door te spelen. Zo komt er altijd een gesprek tussen school en leerkracht. Dit werkt kansengelijkheid van leerkracht én school in de hand. Er zal geen 'bij vooraf ongeschikt' meer zijn op basis van naam, locatie of soort school. Het vermindert de bubbel waarin scholen hun personeel zoeken. Daarnaast zorgt het voor meer vermenging van verschillende scholen en leerkrachten. Een eenvoudig platform, gedragen door Ministerie, vakbonden en raden zou een hoop goed doen.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

40Bestaanszekerheid in gezinnen is ook in het belang van leraren

Kinderen die in armoede opgroeien en hun ouders hebben belang bij bestaanszekerheid. Dat ontlast ook leraren van onnodige werkdruk. Permanent leven beneden het bestaansminimum in combinatie met schulden en slechte huisvesting zijn een voedingsbodem voor stress, huiselijk geweld, slechte nachtrust, sociale uitsluiting en verwaarlozing van de jeugd die in zulke gezinnen opgroeit. Dit betekent dat kinderen met een behoorlijke ontwikkelingsachterstand en met psychische en soms fysieke schade de school binnenkomen. Daardoor moeten leraren dweilen daar waar anderen de kraan openlaten, want het is wel degelijk mogelijk om door beleid de materiele positie van zulke gezinnen te verbeteren. De huidige situatie draagt ook sterk bij aan het lerarentekort in kwetsbare wijken. Ook daarom ligt hier ook een opdracht aan schoolbesturen om de overheid stevig op zijn armoede- en inkomensbeleid aan te spreken en op zijn inzet voor jeugdzorg en opvoedingsondersteuning.

De bestaanszekerheid van gezinnen in armoede verdient structurele verbetering door een mix van hoger minimumloon en dito bijstandsuitkering, het terugdringen van flexwerk, een effectieve aanpak van de schuldenproblematiek en zo nodig belastingmaatregelen. Tot die tijd horen schoolbesturen het Rijk en de gemeenten stevig aan te spreken op hun beleid op het gebied van armoedebestrijding, jeugdzorg en opvoedingsondersteuning.

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (0)

1

41Goede vrijetijdsbesteding van de jeugd is ook in het belang van leraren

We gunnen het ieder kind dat het in alle opzichten uit de verf komt, zowel persoonlijk, sociaal als in kwalificerend opzicht. Zeker bij de kinderen in meer gefortuneerde gezinnen draagt ook hun vrijetijdsbesteding aan die brede vorming bij, zo leert de praktijk. Door deelname aan sport, cultuur en andere jeugdactiviteiten en interessante vakanties bevinden deze kinderen zich in een positie waarin het niveau van die bredere vorming veel hoger is dan dat van in hun leeftijdsgenoten uit minder bedeelde gezinnen. Een voorbeeld is het recente onderzoek van het Kenniscentrum Sport en Bewegen dat uitwijst dat slechts 30% van de jeugd in kwetsbare wijken in sport participeert. Als sprake is van een royaal aanbod aan vormende vrijetijdsbesteding kan de school zich meester in de beperking tonen door vooral te focussen op taal, rekenen en kennis op allerlei relevante terreinen op een zo hoog mogelijk niveau. Daar moet de school immers garant voor staan.

Met het oog op de brede vorming van de jeugd en zijn kansengelijkheid is het van belang te investeren in allerlei vormende vrijetijdsactiviteiten voor de jeugd in kwetsbare wijken zodat zij klokjerond en 7 dagen in de week in een ontwikkelingsgerichte omgeving verkeren. Hier ligt in eerste instantie een taak voor de gemeente die zulke activiteiten kan bevorderen en faciliteren.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

42Kansengelijkheid vergt een gezamenlijke inspanning van velen

Kansengelijkheid kan niet de exclusieve opdracht van de school en leraren zijn. Natuurlijk, onderwijs doet er toe en ook hier zijn maatregelen nodig die de kansengelijkheid versterken. Echter, de brede vorming van de jeugd (persoonlijk, sociale en kwalificerend) vergt de inzet van velen. Van ouders, al dan niet met professionele ondersteuning op gebied van financieel beheer, schuldhulp en opvoedingsondersteuning, en die ook aan hun eigen ontwikkeling werken. Van professionals op alle relevante terreinen vanaf geboortezorg, kinderopvang, speeltuinwerk, onderwijs, sport, cultuur, natuur en groen, gezondheidszorg, kind- en jongerenwerk, jeugdhulpverlening, wijkpolitie, ‘geestelijke gemeenschappen’, (sociale) media, bibliotheekwezen tot werkgevers die arbeid bieden die adelt. En van vrijwilligers die zich in allerlei leefdomeinen en werksoorten engageren met de jeugd. Als elk van hen zijn beste beentje voorzet en de vorming van de jeugd ook als een gezamenlijke opdracht ziet dan kan er veel worden bereikt. Dat werkt het best op het niveau van de wijk en er moet samenlevingsopbouw plaatsvinden om die tot ‘village to raise a child’ te maken. Daardoor kan de school zich meester in de beperking tonen en zich focussen op taal, rekenen en kennis op alle relevante terreinen. De gemeente heeft hier een belangrijke ondersteunende, faciliterende en regisserende taak.

Met het oog op de kansen en vorming van de jeugd is het van belang dat aandachtswijken zich ontwikkelen tot 'villages to raise a child'. In zo’n wijk werkt iedereen die er toe doet in het leven van de jeugd aan diens brede vorming van de jeugd en diens kansen. Dit biedt scholen de mogelijkheid zich vooral toe te leggen op taal, rekenen en kennis. De gemeente heeft hier een ondersteunende, faciliterende en regisserende taak. Dit vergt een langdurige aanpak, bijvoorbeeld in de vorm van een Jeugdkansenprogramma.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

categorie: Primair Onderwijs


1

43 Het taal- en rekenonderwijs moet beter

Een te groot deel van de kinderen verlaat laaggeletterd het PO. Hoewel de meesten wel het (lage) functioneringsniveau halen, haalt een veel te laag percentage het streefniveau.

We versterken en verbeteren het reken- en taalonderwijs door te werken met 100% bevoegde docenten. Het 1F-niveau gaat verder omhoog. De Onderwijsinspectie heeft een beoordelingskader voor iedere school dat zich focust op de resultaten lezen, schrijven en rekenen. Een school die niet voldoet gaat meteen onder curatele.

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (0)

1

44 De kernvakken krijgen meer tijd en aandacht

Een groot gedeelte van de lestijd wordt besteed aan andere vakken dan lezen, schrijven, rekenen en taal. Yoga, verkeer, sociaal-emotionele vorming, muziek, kunst, drama. Té veel kinderen verlaten het basisonderwijs zonder het 1S-niveau te halen. Leerkrachten ervaren tijdsdruk om goed onderwijs te geven in de kernvakken. De kernvakken zijn nu de kern niet meer.

Scholen kunnen en mogen aan een leerling pas andere vakken aanbieden zodra deze leerling voldoet aan de voortgang van de kernvakken rekenen, lezen, schrijven en taal.

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (0)

1

45Het schrijfonderwijs wordt weer in ere hersteld

Veel kinderen kunnen niet meer netjes en leesbaar schrijven als zij de basisschool verlaten. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld niet snel en duidelijk genoeg aantekeningen maken. Veel kinderen kunnen geen goed opgebouwde teksten meer schrijven.

Door goed geïntegreerd taal- en leesonderwijs wordt het zelf schrijven van teksten weer onderdeel van het taalonderwijs. Taalonderwijs wordt gezien als 1 vak. Schrijfonderwijs wordt op elke school erkend als een essentieel onderdeel van het taalonderwijs, omdat elke leraar op de hoogte is van het feit dat het bijdraagt aan het goed kunnen verwerken van aangeboden lesstof. Schrijven is de norm. Het is niet wenselijk dat kinderen het grootste deel van het schrijfwerk online doen op een tablet of chromebook. Deze dienen alleen als middel en zijn geen doel. Het doel “Beter Schrijven” is op dergelijke devices onhaalbaar. De leerling moet kunnen schoonschrijven en in staat zijn goede teksten te kunnen opstellen.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

46Warme overdracht is de norm

Niet alle PO-scholen en VO-scholen organiseren een warme overdracht. Hierdoor gaan kostbare informatie en handelingsadviezen verloren.

Elke PO-leerling wordt besproken in een warme overdracht, zodat handelingsadviezen uitgewisseld kunnen worden met de VO-school.

Status: De Tweede Kamer heeft dit n�g niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

47Het PO wordt jaarlijks geïnformeerd door het VO

Er is onvoldoende terugkoppeling van VO naar het PO over leerlingen. Nu worden enkel anonieme resultaten van klas 3 leerlingen in het VO teruggekoppeld. De PO-school hoort alleen of de out-leerlingen op het geadviseerde niveau zitten.

Elk jaar wordt in juni door de VO-school een terugkoppeling gegeven per leerling waarin vermeld wordt op welk niveau de leerling zit, of het gegeven advies passend bleek en wordt de ontwikkeling op de referentieniveaus doorgegeven. Per leerling wordt (niet anoniem) doorgegeven hoe de prestaties zijn op globaal gebied. PO-scholen kunnen zo hun aanbod nog beter afstemmen, bijvoorbeeld meer focus op Engels of zelfstandigheid.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

48Er is tijd en ruimte voor het volgen van leerlingen

Kinderen worden nu vaak op basis van statistieken en feiten overgeheveld naar de volgende klas en zelfs naar de volgende school.

Er komt betere begeleiding voor alle kinderen. Zowel binnen de school als voor hen die gaan uitstromen. Hiervoor komt tijd en ruimte. Een warme overdracht is essentieel en dus gegarandeerd. Deze betreft derhalve alle leerlingen en niet alleen de kinderen “met een verhaal.”

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

49Elke school heeft het recht op en krijgt de financiën voor het aanstellen van vakleerkrachten.

Op veel scholen zijn er onvoldoende vakleerkrachten. Er is geen financiële ruimte voor of er wordt onvoldoende belang aan gehecht. Voor het PO denken wij dan aan: bewegingsonderwijs, muziek, tekenen en handvaardigheid, techniek.

Elke school kan naar eigen inzicht vakleerkrachten aanstellen als zijzelf de expertise niet in huis heeft. Financiën zijn geen belemmering, omdat ook op deze specifieke vakken elk kind het beste onderwijs verdient. Als een school deze expertise zelf in huis heeft dient dit te worden aangetoond.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

50Leerlingen verlaten het basisonderwijs na 11 leerjaren.

Nu selecteren we kinderen op 12 jarige leeftijd. Dit is te vroeg, kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en de voorspellende waarde van de eindtoets is onvoldoende (zoals blijkt uit het aanzienlijke percentage op- en afstromers.) Vervolgens worden de kinderen op het VMBO nog eens in drie stromen ingedeeld. In de praktijk komt het erop neer dat we verschillende verwachtingen hebben van verschillende kinderen. Vervolgens maken kinderen onze verwachtingen waar: ook de lage verwachtingen.

De basisschool omvat 11 leerjaren. Daarna gaan leerlingen of naar het Voorbereidend Hoger Onderwijs of naar het Middelbaar Beroepsonderwijs. In de hogere jaren van het basisonderwijs wordt het aanbod verbreed met vreemde talen en wis-, natuur- en scheikunde en een aantal nader te bepalen praktijkvakken. Biologie, geschiedenis en aardrijkskunde worden losgemaakt uit het vak wereldoriëntatie en apart gegeven. Het curriculum in de hogere leerjaren is cursorisch: er is een landelijk verplichte vakinhoud voor alle leerlingen en er zijn keuzedelen.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

51Verantwoordelijkheid door directie en interne begeleiding mag extra worden beloond

Het verschil tussen een leerkracht met verantwoording voor 1 groep en 1 of 2 specialisaties en die van directieleden met de verantwoording voor hele school, onderderwijs, schoonmaak, personeel, bezetting groepen bij ziekte, crisismanagement, financiën, gebouwonderhoud, lastige zaken, invallen, pleinwacht draaien voor pauzes leerkrachten, is te klein. Dat mag beter beloond worden.

Hoe groter en complexer de situatie hoe hoger de beloning zou moeten zijn. Veel ingewikkelde leerlingen geeft een grote werkdruk voor de intern begeleider. Complexe populatie ouders, oud gebouw, kindcentrum, veel personeel, financien, bezetting, formatie, lerarentekort, etc geven directies een grote verantwoordelijkheid. En als iets niet goed loopt krijgt de directie de volle laag.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

52Het onderwijs wordt voorspelbaar, transparant deugdelijk en duurzaam gefinancierd.

De financiering van scholen is nu niet transparant. Kinderen die na 1 oktober binnenkomen worden niet bekostigd. Kostenstijgingen worden niet opgevangen en er wordt stelselmatig bezuinigd. Ook regeert de waan van de dag, in de vorm van subsidies. Het aanvragen van een subsidie is tijdrovend en als iets werkt, houdt de financiering na verloop van tijd weer op.

Subsidies worden afgeschaft. De financiering is transparant, voorspelbaar, duurzaam en kostendekkend.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

53Vormingsonderwijs vindt plaats buiten lestijd

Bij wet is het zo geregeld dat vormingsonderwijs op openbare basisscholen wordt gegeven als ouders daarom vragen. Wekelijkse lessen van 45 minuten vinden plaats tijdens de schooltijd. Scholen kiezen (op verzoek van ouders) voor een specifieke levensbeschouwing (boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek of protestants). Er zijn voor ouders geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen.

Ouders die dit aanvragen geven een voorkeur aan voor een bepaalde levensbeschouwing, vaak vanuit eigen geloofsovertuiging. Kinderen missen lessen. De gewenste situatie zou zijn: lessen op openbare scholen zijn voor alle kinderen en gaan over alle vormen van levensbeschouwing. Specifiek vormingsonderwijs vindt buiten schooltijd plaats.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

0

54Onderzoek en verklaring van dyslexie moet niet via gemeente gaan, maar via school

Momenteel moet een leerling eerst anderhalf jaar ver onder de maat scoren alvorens er uberhaupt een onderzoek naar dyslexie kan komen. Hier gaat niet de school of het samenwerkingsverband over, maar een ambtenaar bij de gemeente. Hierdoor wordt veel tijd (van school en leerling!) verspild.

Niet een externe ambtenaar op een gemeentehuis zou moeten gaan over 'toestemming' en betaling van een dyslexieonderzoek. Een leerkracht kan, samen met IB'er, dit zelf aanvragen. Kosten worden vanuit schoolgelden betaald. Wanneer het eigen samenwerkingsverband dit kan doen, komen zij kostenloos op school langs. Dyslexieverklaring wordt geregeld op en door de school zelf.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

2

55Het enige middel om kansengelijkheid te bevorderen is het stroomlijnen van opstromen.

Kansenongelijkheid staat, mede door de documentairereeksen 'Klassen' en 'Publieke tribune' zeer in de belangstelling. De focus ligt op de schoolkeuze aan het eind van de basisschool. Het schooladvies en de Cito score resulteren in een 'definitief advies'. In de praktijk is dat geen advies maar voor veel leerlingen een veroordeling. Want als je een VBMO advies hebt gekregen is het maar een schrale troost voor Yunuscan dat 'hij later altijd nog hogerop kan'. Want zo is ons onderwijs niet ingericht. Uitstel van de schoolkeuze met een of twee jaar is natuurlijk geen oplossing. Want de omstandigheden voor leerlingen zullen nauwelijks of niet wijzigen. Waar de leerling wel veel baat bij zal hebben is een wat langer schooltraject. Een VWO diploma halen na Havo, een Havo diploma halen na VMBO kader. Stapelen en opstromen biedt de mogelijkheid om de omstandigheden te trotseren door in een wat lager tempo toch je individuele optimale eindresultaat te bereiken. In het programma 'Publieke tribune' over het onderwijs in Heerlen deed een docente aan de universiteit van Maastricht een treffend verslag van de lange en zware tocht die zijn had afgelegd om haar resultaat te bereiken. Het is voor leerlingen in het VO buitengewoon moeilijk om op te stromen naar een volgend schooltype. Cijferdrempels zijn hoog, scholen bieden geen kansen, bang als zij zijn voor hun plaats op de ranglijsten.

Voor leerlingen is het eenvoudig om naar een hoger schooltype door te stromen. De leerplannen en de school organisatie zijn daarvoor geschikt, de leerplannen zijn herzien en op elkaar afgestemd. Scholen worden beloond voor opstromers. Het is normaal om te starten op VMBO kader en succesvol te eindigen op HBO of WO. Tempo differentiatie biedt gelijke kansen, compenseert de verschillen die zijn ontstaan door de omstandigheden waarin een leerling zich ontwikkelt.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

2

56Ernst van dyslexie/dyscalculie vaak onderschat

Niet alle leerkrachten hebben aandacht hiervoor. Er strijken veel leraren leerlingen over een kam. Dyslexie is er in vele vormen, van letters omdraaien, laag leestempo, dansende zinnen etc. Een leerling moet vaak vechten voor zijn of haar positie daarin en dat moet de leerling ook nog eens durven. Ook zijn er vele hulpmiddelen die niet aangeboden worden of onbekend zijn. Tijdverlenging die soms nog te kort is, waardoor een kind zich niet kan bewijzen, want heeft de laatste som niet af, terwijl de intelligentie er wel zit. Ook zijn er vele methodes om extra leesvaardigheid te trainen, die onvoldoende of niet gebruikt worden en alleen bekend zijn bij een logopedist voor dyslexie of via een neuropsychologoog gaan.

Er worden cursussen aan leerkrachten aangeboden op het gebied van dyslexie en dyscalculie, zodat er meer begrip en beter onderwijs ontstaat. Aandacht dat deze leerlingen in de klas zitten en ook echt deze extra tijd nodig hebben. Eventueel zelfs een toets laten afmaken, zodat ze zich kunnen bewijzen, dat ze de stof beheersen. Het toepassen op basisscholen van hersentraining, zoals programma's met letters en woorden invliegen vanuit links, zodat rechterhersenhelft getraind wordt. Letters flitsen of een letterbak (met links letters voelen blind en plakken tot 1 woord). Ook dat traint de rechter hersenhelft! Ik denk dat leerlingen met een goede begeleiding ver kunnen komen: bijvoorbeeld: hulpmiddelen aanbieden, voorleesapparatuur, woordcorrectie bij bepaalde toetsen, vergroot lettertype.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

57Leerlingen die hoger scoren dan 1F mogen afwijken van de 'vaste' methode

De "vaste" methodiek in het basisonderwijs is alleen gericht op het halen van de ondergrens, bijvoorbeeld referentieniveau 1F. Daarboven mogen kinderen en leerkrachten met elkaar zoeken naar gewenste verdieping. Deze vaste methodiek gaat uit van de gemiddelde leerling en differentieert daarna voor de zwakke leerlingen en goed lerende leerlingen. Dit belast de leerkracht te zwaar.

Een goede methode zorgt ervoor dat 90% van de kinderen de ondergrens haalt. De leerkracht kan dan de leerhulp gebruiken om aan te sluiten bij de leerwensen van de kinderen, die dan veel creatiever kan zijn, dan nu in de methoden.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

58Het moet verplicht worden het tekort aan bevoegde docenten te melden.

Momenteel is er geen overzicht van de tekorten aan bevoegde docenten. Een poging is gedaan met een website voor het aanmelden van de tekorten, maar dat bleek teveel administratieve rompslomp, aldus de minister.

Neem een verplichte indicator 'lerarentekort' op in de jaarlijkse Vensters, waar schoolleiders allerlei centrale en decentrale gegevens van hun school toch al moeten aanleveren.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

categorie: Voortgezet Onderwijs


0

59Kansengelijkheid is een voorwaarde voor het determineren van kinderen

Wij determineren al heel jong welk kind op welk niveau ‘hoort’. Dat kun je alleen doen in een werkend systeem. Het huidige systeem werkt niet en dus is het niet verantwoord nog langer zo door te gaan. De basisvoorwaarden zijn immers niet op orde. Eerst moet er kansengelijkheid zijn in ons rijke land.

Sommige kinderen gedijen het beste in een brede of verlengde brugklas waar de uiteindelijke selectie nog even wordt uitgesteld, andere zijn meer op hun plek in een categorale brugklas. Daarom moet het kabinet willen dat er voor alle ouders en leerlingen wat te kiezen valt. Scholen krijgen de opdracht om op regionaal niveau een zo dekkend mogelijk aanbod van verschillende typen brugklassen aan te bieden, waarbij categorale scholen samenwerken met scholengemeenschappen voor soepele overgangen van leerlingen. De nadruk moet liggen op de talenten van de kinderen. Sommigen kunnen bijvoorbeeld wiskunde op VMBO niveau en Grieks op VWO niveau aan. Dit moeten scholen flexibel aanbieden, faciliteren en roosteren. Er komt een maatwerk-diploma voor het VO. Leerlingen hebben het recht zich te ontwikkelen op het niveau dat bij ze past.

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (0)

0

60Elke stad of plaats met meer dan 25.000 inwoners heeft minimaal één VO-school, net als in het PO

Legbatterijen maken kippen en varkens ongelukkig, niemand heeft aannemelijk kunnen maken dat ze voor kinderen ideaal zijn. We hebben nu leerfabrieken waar je blij bent als je het lokaal hebt gevonden voor de volgende les is begonnen. Het is goedkoper zo, ongetwijfeld, maar geld maakt niet gelukkig.

Brede scholen kunnen heel geschikt zijn, maar hele kleine scholen kunnen van grote waarde zijn voor kinderen die verzuipen in een leerfabriek. In elke stad komt er op elk algemeen vormend niveau een klein schooltje. Veel passend onderwijs kan zo vermeden worden omdat het kind gezien wordt en zich kan ontwikkelen op een veilige, overzichtelijke en dus behapbare plek.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

61Maatwerkdiploma’s worden de norm

Nu zijn maatwerk diploma's mogelijk maar uitzonderlijk.

Het moet makkelijker mogelijk worden om meerdere vakken op een hoger niveau af te ronden om zo toegang te krijgen tot specifieke vervolgopleidingen. Nu moet je voor Frans op de universiteit het kernvak wiskunde hebben afgerond met een 5 op VWO. Niemand die Frans studeert heeft wiskunde nodig. Frans in je pakket is dan overigens wel handig, dàt is nu niet verplicht.

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (0)

0

62Het vrije vakkenpakket wordt de norm

Nu is een clustering van vakken de norm. We noemen dat een profiel. Er bestaan zelfs profielen waarbinnen leerlingen beperkt worden tot keuzes. Daarbij sluiten bepaalde profielen niet op elkaar aan. Zoals zorg en welzijn op vmbo GTL. Het enige profiel waar wiskunde niet verplicht is en biologie wel. Op havo is het profiel zonder wiskunde C&M, met geschiedenis en één vreemde taal als verplicht profielvak. Dit beperkt een leerling die vooruit kijkt enorm in zijn keuzes.

We gaan weer terug naar de jaren 80 waar elk vak in combinatie met elkaar gekozen kon worden, zonder de huidige profielenstructuur. Leerlingen hebben de keuze tot het samenstellen van een pakket zonder verplichtingen. Dit heeft een positief effect op de doorstroom van leerlingen en bevordert de kansengelijkheid.

Status: De Tweede Kamer heeft dit n�g niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

63Inrichting van de Nieuwe Leerweg als kans op havo (stapelen faciliteren)

Op dit moment kan je met een vmbo-TL diploma naar de Havo. Als per 2024 de vmbo-TL ophoudt te bestaan kan dit problemen opleveren met de doorstroom.

Het moet mogelijk zijn om een verlengde klas 3 te maken voor leerlingen die niet naar vmbo-BB/KB gaan. Zij komen dan in een 3e klas Nieuwe Leerweg/Havo. Pas in klas 3 wordt er een keuze gemaakt voor een MBO- of een HBO-route. Op die manier garanderen we een soepele doorstroom binnen het onderwijs.

Status: De Tweede Kamer heeft dit n�g niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

64 Een manager is er ter bescherming van het personeel

Steeds meer besturen creëren een docententeam met managers. Doordat zij vooral hun eigen baan willen legitimeren, worden er steeds meer taken buiten het lesgeven om aangenomen. Dit heeft niets te maken met de kwaliteit van onderwijs of het versterken van personeelsbeleid.

Het schoolteam heeft een stem bij het kiezen van een nieuwe schoolleider, directielid, afdelingshoofd. Deze personen zijn vooral ondersteunend aan het team en faciliteren bottom-up initiatieven die een verbetering zijn voor het onderwijs op die school. Daarnaast zijn zij op de hoogte van evidence informed onderwijs en fungeren zij als een hitteschild voor het team, zodat commerciële partijen niet zomaar de school binnenwandelen.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

0

65Goede begeleiding voor nieuwe docenten

Nieuwe docenten krijgen te weinig begeleiding en deze wisselt te vaak.

Meer tijd en een vaste begeleider voor nieuwe leerkrachten, zodat ze niet gelijk in het diepe worden gegooid.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

66In burgerschapsvorming staat een stevig vak maatschappijleer op een centrale plaats.

Op veel scholen wordt het vak maatschappijleer onbevoegd gegeven. Schoolleidingen delen het vak al te vaak toe aan leraren van andere vakken die nog wat uurtjes kunnen gebruiken. Het krijgt niet de uren die het volwaardig nodig heeft. Er is een ‘combinatiecijfer’ ingevoerd waarin maatschappijleer gemiddeld wordt met andere onderdelen of andere vakken. Dat werkt averechts, leerlingen kunnen zich diepe onvoldoendes veroorloven.

Maatschappijleer alleen door bevoegde leraren. Minimaal twee uren. Dezelfde randvoorwaarden als andere eindexamenvakken.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

67Elke docent mag zijn persoonlijke scholingsbudget zelf inzetten naar eigen inzicht

Het doel van het scholingsbudget wordt niet door de docent zelf bepaald, moet altijd in overleg met de leidinggevende en wordt soms zelfs al uitgegeven zonder overleg met de docent zelf.

Docenten beheren hun eigen scholingsgeld en kunnen jaarlijks zelf kiezen hoe ze dit willen besteden, zonder nadrukkelijke toestemming van een leidinggevende.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

1

68Leeropbrengst per geïnvesteerd uur moet een criterium worden ter beoordeling van les- en verwerkingsopdrachten

Momenteel gaat er veel aandacht naar creatieve manieren van onderwijs en verwerkingsopdrachten. Docenten denken soms dat deze afwisseling zeer welkom is. Dat geldt echter lang niet voor alle leerlingen (of voor de meeste leerlingen niet?). Deze verwerkingsopdrachten worden gedaan in 'privé-tijd' van leerlingen. In die tijd hadden ze ook andere dingen kunnen doen, zoals hobby's, slapen, mensen helpen, met vrienden zijn. De vraag is of docenten zo vrijelijk mogen beschikken over de privé-tijd van leerlingen. De focus zou moeten liggen op leeropbrengst per geïnvesteerd uur van de leerling. Je wilt namelijk in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk leren. Zelf een stopmotion-filmpje maken voor biologie waar je 5 uur aan werkt, is waarschijnlijk niet de effectiefste manier om te begrijpen hoe de celdeling werkt. Probleem is ook dat meerdere docenten dit soort opdrachten bedenken. Het geeft onnodige tijdsbesteding en onnodige stress.

Zoveel mogelijk effectief leren in zo min mogelijk tijd. Dat laat ruimte om buiten verplichtingen van school zelf te kunnen beschikken over eigen tijd. Dat vermindert de stress enorm. Leeropbrengst per geïnvesteerd uur zou bij alle lesvormen en verwerkingsopdrachten bekeken moeten worden. Het is vrij abstract, maar de vraag stellen is een goed begin.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

0

69Elke leerling moet digitaal vaardig zijn

Of je een beetje digitaal vaardig van school komt is een kwestie van afkomst of geluk. Omdat er geen docenten voor te vinden zijn wordt er ook maar geen informatiekunde gegeven. Zo komen er ook geen docenten. Vicieuze cirkel.

Een groep vakkundigen met ICT-ers en "gewone" docenten ontwerpt een nationale, ELO-gebaseerde methode voor 3 jaar x 20 uur. Op basis van instructiefilmpjes gevolgd door opdrachten leren de leerlingen omgaan met de basisfuncties van besturingssystemen, officepakketten, een eenvoudige afbeeldingenbewerker, enz enz, ook de digitale kant van mediawijsheid krijgt een plaats. Elke VO-school richt naar gelang omvang twee of meer lokalen in waar halve groepen o.l.v. zonodig een hiervoor opgeleide onderwijsassistent aan de slag gaan in toevallig vrijkomende tussenuren (ipv "aula-uur") zodat andere vakken hiervoor ook geen uren hoeven inleveren. Zo kan elke V(S)O-leerling flexibel in 3 jaar een nationaal digitaal vaardigheidsbewijs halen.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

2

70Het enige middel om kansengelijkheid te bevorderen is het stroomlijnen van opstromen.

Kansenongelijkheid staat, mede door de documentairereeksen 'Klassen' en 'Publieke tribune' zeer in de belangstelling. De focus ligt op de schoolkeuze aan het eind van de basisschool. Het schooladvies en de Cito score resulteren in een 'definitief advies'. In de praktijk is dat geen advies maar voor veel leerlingen een veroordeling. Want als je een VBMO advies hebt gekregen is het maar een schrale troost voor Yunuscan dat 'hij later altijd nog hogerop kan'. Want zo is ons onderwijs niet ingericht. Uitstel van de schoolkeuze met een of twee jaar is natuurlijk geen oplossing. Want de omstandigheden voor leerlingen zullen nauwelijks of niet wijzigen. Waar de leerling wel veel baat bij zal hebben is een wat langer schooltraject. Een VWO diploma halen na Havo, een Havo diploma halen na VMBO kader. Stapelen en opstromen biedt de mogelijkheid om de omstandigheden te trotseren door in een wat lager tempo toch je individuele optimale eindresultaat te bereiken. In het programma 'Publieke tribune' over het onderwijs in Heerlen deed een docente aan de universiteit van Maastricht een treffend verslag van de lange en zware tocht die zijn had afgelegd om haar resultaat te bereiken. Het is voor leerlingen in het VO buitengewoon moeilijk om op te stromen naar een volgend schooltype. Cijferdrempels zijn hoog, scholen bieden geen kansen, bang als zij zijn voor hun plaats op de ranglijsten.

Voor leerlingen is het eenvoudig om naar een hoger schooltype door te stromen. De leerplannen en de school organisatie zijn daarvoor geschikt, de leerplannen zijn herzien en op elkaar afgestemd. Scholen worden beloond voor opstromers. Het is normaal om te starten op VMBO kader en succesvol te eindigen op HBO of WO. Tempo differentiatie biedt gelijke kansen, compenseert de verschillen die zijn ontstaan door de omstandigheden waarin een leerling zich ontwikkelt.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

0

71Meer uniformiteit in PTA's vanuit overheid

De overheid heeft regels opgesteld die iedere school op eigen wijze toepast. De ene school maakt een PTA over twee jaar, andere alleen over laatste schooljaar. Hoeveelheid toetsen is per school sterk verschillend. PTA moet afsluitend zijn. Herkansingen worden overal verschillend toegepast. Als het vastligt 1 oktober mag niks meer veranderen.

Meer uniformiteit aangeven vanuit overheid. Een minimaal en maximaal aantal instellen, zodat een leerling ook kansen heeft om zich te verbeteren. Het pta over twee jaar uitstrijken en niet alleen de zwaarte op het examenjaar leggen. Ieder PTA zou minimaal één toets herkansbaar moeten hebben. Afsluitend is prima, maar kan het ook opbouwend? Denk namelijk in kader van leerproces: hoofdstukken toetsen en in toetsweek een grotere hoeveelheid toetsen. Blijft beter hangen voor examens door de herhaling van stof. Als er een slecht PTA is, dan zou je dat nog moeten kunnen wijzigen na 1 oktober in overleg dan wel met MR en inspectie.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

2

72Ernst van dyslexie/dyscalculie vaak onderschat

Niet alle leerkrachten hebben aandacht hiervoor. Er strijken veel leraren leerlingen over een kam. Dyslexie is er in vele vormen, van letters omdraaien, laag leestempo, dansende zinnen etc. Een leerling moet vaak vechten voor zijn of haar positie daarin en dat moet de leerling ook nog eens durven. Ook zijn er vele hulpmiddelen die niet aangeboden worden of onbekend zijn. Tijdverlenging die soms nog te kort is, waardoor een kind zich niet kan bewijzen, want heeft de laatste som niet af, terwijl de intelligentie er wel zit. Ook zijn er vele methodes om extra leesvaardigheid te trainen, die onvoldoende of niet gebruikt worden en alleen bekend zijn bij een logopedist voor dyslexie of via een neuropsychologoog gaan.

Er worden cursussen aan leerkrachten aangeboden op het gebied van dyslexie en dyscalculie, zodat er meer begrip en beter onderwijs ontstaat. Aandacht dat deze leerlingen in de klas zitten en ook echt deze extra tijd nodig hebben. Eventueel zelfs een toets laten afmaken, zodat ze zich kunnen bewijzen, dat ze de stof beheersen. Het toepassen op basisscholen van hersentraining, zoals programma's met letters en woorden invliegen vanuit links, zodat rechterhersenhelft getraind wordt. Letters flitsen of een letterbak (met links letters voelen blind en plakken tot 1 woord). Ook dat traint de rechter hersenhelft! Ik denk dat leerlingen met een goede begeleiding ver kunnen komen: bijvoorbeeld: hulpmiddelen aanbieden, voorleesapparatuur, woordcorrectie bij bepaalde toetsen, vergroot lettertype.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

categorie: Voortgezet Speciaal Onderwijs


0

73Passend onderwijs betekent ook soms Speciaal Onderwijs.

Op papier lijkt alles goed geregeld, maar in de praktijk gaat er veel mis als het gaat om geschikte passende plekken voor Speciaal Onderwijs. Met name de financiering speelt hierin een te grote rol.

Als een kind beter af is op een school voor speciaal onderwijs dan is dat de school waar het kind terecht kan. Een plek op een reguliere school mág, maar moet nooit.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

74 Schoolmijders krijgen snelle en adequate hulp

Kinderen voelen zich soms nergens thuis. Ze hebben een kwetsbare thuissituatie, op school voelen ze zich niet gezien of begrepen. Ze trekken zich terug en raken kwetsbaar voor drugs en extremisme. Ze worden schoolmijders.

Schoolmijders laten we niet zitten. We zorgen voor een alternatief, zoals het Walhallab nu soms al is. Onderwijs is inclusief en kan, als dat beter past bij het kind, tijdelijk of langdurig plaatsvinden binnen een organisatie zoals Walhalllab.

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (0)

0

75 Het aantal thuiszitters is exact bekend

Kinderen vallen soms tussen wal en schip, het aantal thuiszitters schijnt 15.000 te zijn. Maar niemand weet het zeker. Zelfs het ministerie niet.

Thuiszitters worden regionaal in kaart gebracht door de inspectie, die zal zoeken naar passende oplossingen waar het belang van het kind voorop staat. Er worden, ook bij thuiszitters, geen financiële overwegingen geaccepteerd. We moeten verzuim eerder signaleren en aanpakken. Thuiszitters moeten altijd ingeschreven staan bij een school en die school is ook gehouden online ondersteuning te bieden.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

76Leeropbrengst per geïnvesteerd uur moet een criterium worden ter beoordeling van les- en verwerkingsopdrachten

Momenteel gaat er veel aandacht naar creatieve manieren van onderwijs en verwerkingsopdrachten. Docenten denken soms dat deze afwisseling zeer welkom is. Dat geldt echter lang niet voor alle leerlingen (of voor de meeste leerlingen niet?). Deze verwerkingsopdrachten worden gedaan in 'privé-tijd' van leerlingen. In die tijd hadden ze ook andere dingen kunnen doen, zoals hobby's, slapen, mensen helpen, met vrienden zijn. De vraag is of docenten zo vrijelijk mogen beschikken over de privé-tijd van leerlingen. De focus zou moeten liggen op leeropbrengst per geïnvesteerd uur van de leerling. Je wilt namelijk in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk leren. Zelf een stopmotion-filmpje maken voor biologie waar je 5 uur aan werkt, is waarschijnlijk niet de effectiefste manier om te begrijpen hoe de celdeling werkt. Probleem is ook dat meerdere docenten dit soort opdrachten bedenken. Het geeft onnodige tijdsbesteding en onnodige stress.

Zoveel mogelijk effectief leren in zo min mogelijk tijd. Dat laat ruimte om buiten verplichtingen van school zelf te kunnen beschikken over eigen tijd. Dat vermindert de stress enorm. Leeropbrengst per geïnvesteerd uur zou bij alle lesvormen en verwerkingsopdrachten bekeken moeten worden. Het is vrij abstract, maar de vraag stellen is een goed begin.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

categorie: Speciaal Basisonderwijs


1

77SBO scholen moeten passend zijn voor kinderen van verschillende cognitieve niveaus

SBO-scholen hebben veel leerlingen met zeer verschillende behoefte en mogelijkheden. Op dit moment gaat jaarlijk 90% van de SBO-leerlingen naar het vmbo-BB/KB of het praktijkonderwijs. Dit terwijl er op het SBO veel kinderen zitten die havo/vwo aan zouden kunnen. SBO-scholen werken regelmatig op het 75%-niveau van leerlijnen. De mogelijkheid voor leerlingen om op een hoger niveau te werken is dus wel aanwezig.

Leerlingen bij SBO moeten passend onderwijs krijgen, ook als dat op een hoger niveau is. Leerlingen moeten de kans krijgen om op het 100% (uitstroom HAVO) en 120% (uitstroom VWO) niveau te werken zonder dat zij voor deze kans moeten vechten.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

categorie: Voortgezet Algemeen Vormend Onderwijs


0

78VO-scholen bepalen niet meer wie ze een VAVO traject gunnen

VO scholen kunnen nu een uitbesteding weigeren als een leerling aan de voorwaarden van de VAVO voldoet.

De Rutte-regeling die de uitbesteding bepaalt, moet vervallen en moet worden vervangen door het leerrecht voor iedereen die aan de toelatingseisen voldoet

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

79 Toestemming van het VO voor de VAVO wordt de norm

Alle VAVO kandidaten die ingeschreven zijn, hebben recht op gratis inschrijving en boeken. Leren is immers een recht.

Leerlingen die zonder toestemming van het VO naar de VAVO gaan moeten les- en boekengeld zelf betalen. Leer je aantoonbaar niet en voldoe je niet aan de eisen van de VAVO dan vervallen je leerrechten voor dat jaar. Je moet de VAVO verlaten en je boeken inleveren. Als iedereen onder dezelfde voorwaarden in de klas zit, heb je niet een deel dat hard moet werken voor en na de les en een deel dat lekker thuis achter de buis kan.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

80De VAVO is ook passend voor VSO-VWO-leerlingen

Passend VWO onderwijs is zeldzaam terwijl dat goed geregeld kan worden via de VAVO’s overal in het land

Ook Speciaal Onderwijs leerlingen moeten naar VWO kunnen, vak voor vak als zij dat willen en kunnen. Zo kan ook voor hen de weg naar de universiteit toegankelijk worden. Een hoogfunctionerende leerling die graag scheikunde wil studeren zou prima alleen Nederlands, Engels en scheikunde kunnen doen op VWO en dan met de 21 plus toets toelaatbaar worden.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

categorie: Middelbaar Beroepsonderwijs


1

81 De urennorm voor studenten wordt 800 klokuren per jaar

Een aantal jaar geleden is de urennorm omhoog gegaan van 800 naar 1000 klokuren voor studenten. Om de extra onderwijstijd te vullen, heeft het MBO nu te maken met keuzedelen die niet mee tellen voor de kwalificatie. Docenten moeten nu meer uren voor de klas. De combinatie van meer onderwijstijd, keuzedelen en meer contacturen voor de docenten zorgt ervoor dat de werkdruk enorm gestegen is.

Onderwijstijd van de studenten gaat weer naar 800 klokuren per jaar. De keuzedelen die niet mee tellen voor de kwalificatie, worden per ommegaande afgeschaft. Docenten hebben hierdoor minder contacturen.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

0

82Ook het MBO moet passend onderwijs zijn

Passend Onderwijs staat nog in de kinderschoenen in het MBO. Teveel studenten switchen van MBO-opleiding of verlaten het MBO zonder diploma.

Studenten hebben recht op Passend Onderwijs. Hulpmiddelen zoals ondersteunende voorleessoftware moeten gratis verstrekt worden. Opleidingen moeten toegankelijk zijn voor alle studenten met een specifieke ondersteuningsvraag.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

83Leeropbrengst per geïnvesteerd uur moet een criterium worden ter beoordeling van les- en verwerkingsopdrachten

Momenteel gaat er veel aandacht naar creatieve manieren van onderwijs en verwerkingsopdrachten. Docenten denken soms dat deze afwisseling zeer welkom is. Dat geldt echter lang niet voor alle leerlingen (of voor de meeste leerlingen niet?). Deze verwerkingsopdrachten worden gedaan in 'privé-tijd' van leerlingen. In die tijd hadden ze ook andere dingen kunnen doen, zoals hobby's, slapen, mensen helpen, met vrienden zijn. De vraag is of docenten zo vrijelijk mogen beschikken over de privé-tijd van leerlingen. De focus zou moeten liggen op leeropbrengst per geïnvesteerd uur van de leerling. Je wilt namelijk in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk leren. Zelf een stopmotion-filmpje maken voor biologie waar je 5 uur aan werkt, is waarschijnlijk niet de effectiefste manier om te begrijpen hoe de celdeling werkt. Probleem is ook dat meerdere docenten dit soort opdrachten bedenken. Het geeft onnodige tijdsbesteding en onnodige stress.

Zoveel mogelijk effectief leren in zo min mogelijk tijd. Dat laat ruimte om buiten verplichtingen van school zelf te kunnen beschikken over eigen tijd. Dat vermindert de stress enorm. Leeropbrengst per geïnvesteerd uur zou bij alle lesvormen en verwerkingsopdrachten bekeken moeten worden. Het is vrij abstract, maar de vraag stellen is een goed begin.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

categorie: Onderwijsvernieuwingen


0

84 Onderwijsvernieuwingen mogen uitsluitend nog bottom-up ontstaan.

Op dit moment zijn er in het moeras overal schimmige instanties bezig om het onderwijs ondergronds te vernieuwen. Ook als je alle openbare vergaderingen volgt, weet je niet wat er in de krochten wordt bekokstoofd. En dan ineens schijnbaar uit het niets is er een ontwikkeling die helemaal is uitgewerkt en voortaan in de praktijk er voor zorgt dat kinderen van VMBO-TL NIET kunnen doorstromen naar HAVO en VWO. Niemand zag het aankomen, niemand met een hersencel wil dat, op papier is het ook niet zo, maar in de praktijk en op de meeste scholen dus wel. En ja er zijn altijd een paar scholen die het wel mogelijk zullen maken maar voor bijna alle kinderen is het een onheuse verzwaring. En dat is nog maar 1 voorbeeld. Net als dat gesleutel aan bevoegdheden. De commissie die dat moest onderzoeken is gestrand maar de voorzitter van de commissie doet of zijn neus bloedt. Dat heeft hij ongetwijfeld van de minister die vrolijk doorgaat met controversieel verklaarde onderwerpen.

Onderwijsvernieuwingen mogen uitsluitend nog bottom-up ontstaan. Van, voor en door het werkveld. Geen draagvlak, geen vernieuwing. En misschien ten overvloede: Controversieel verklaarde onderwerpen zijn precies dat: controversieel.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

85Het parlement is de baas van het onderwijs

De huidige minister legt zonder verklaring moties van de Kamer naast zich neer.

Aangenomen moties van de Tweede Kamer over het onderwijs zijn richtinggevend. De minister van Onderwijs zou een democratisch genomen besluit uit moeten voeren.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

86Verbeteren is de enige uitkomst van vernieuwing

Momenteel worden er soms vernieuwingen doorgevoerd waar niet alle kinderen van profiteren. Het onderwijs aan deze kinderen verbetert derhalve niet. Denk aan zelfontdekkend leren bij kinderen die van huis uit een onvoldoende kennisbasis hebben opgebouwd. Zij staan op achterstand. Er zijn manieren om alle kinderen verder te helpen.

Elke zogenaamde vernieuwing wordt langs de meetlat der verbetering gelegd, Vervolgens wordt er zacht aan de knoppen gedraaid, zodat terugdraaien geen brokken en kansenvermindering oplevert omdat de kinderen die bij aanvang al op achterstand stonden verder achterop zijn geraakt. Vernieuwingen zijn verbeteringen die liefst uit het veld komen, maar nog liever door het gehele veld worden “gedragen”. Deze norm moet normaal worden.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

87Geen experimenten met kinderen

Dankzij artikel 23 kunnen scholen doen wat zij willen c.q. kunnen nieuwe scholen opgezet worden op basis van filosofieën en meningen. Kinderen zijn hier proefkonijnen in onethische laboratoria en toetsing via de onderwijsinspectie vindt plaats nadat de schade misschien jarenlang is verricht.

Er mag niet geëxperimenteerd worden met kinderen. Vernieuwingen moeten op bewijs berusten en er moet - evenals bij het doen van onderzoek - een ethische toetsing vooraf plaatsvinden!

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

2

88Het enige middel om kansengelijkheid te bevorderen is het stroomlijnen van opstromen.

Kansenongelijkheid staat, mede door de documentairereeksen 'Klassen' en 'Publieke tribune' zeer in de belangstelling. De focus ligt op de schoolkeuze aan het eind van de basisschool. Het schooladvies en de Cito score resulteren in een 'definitief advies'. In de praktijk is dat geen advies maar voor veel leerlingen een veroordeling. Want als je een VBMO advies hebt gekregen is het maar een schrale troost voor Yunuscan dat 'hij later altijd nog hogerop kan'. Want zo is ons onderwijs niet ingericht. Uitstel van de schoolkeuze met een of twee jaar is natuurlijk geen oplossing. Want de omstandigheden voor leerlingen zullen nauwelijks of niet wijzigen. Waar de leerling wel veel baat bij zal hebben is een wat langer schooltraject. Een VWO diploma halen na Havo, een Havo diploma halen na VMBO kader. Stapelen en opstromen biedt de mogelijkheid om de omstandigheden te trotseren door in een wat lager tempo toch je individuele optimale eindresultaat te bereiken. In het programma 'Publieke tribune' over het onderwijs in Heerlen deed een docente aan de universiteit van Maastricht een treffend verslag van de lange en zware tocht die zijn had afgelegd om haar resultaat te bereiken. Het is voor leerlingen in het VO buitengewoon moeilijk om op te stromen naar een volgend schooltype. Cijferdrempels zijn hoog, scholen bieden geen kansen, bang als zij zijn voor hun plaats op de ranglijsten.

Voor leerlingen is het eenvoudig om naar een hoger schooltype door te stromen. De leerplannen en de school organisatie zijn daarvoor geschikt, de leerplannen zijn herzien en op elkaar afgestemd. Scholen worden beloond voor opstromers. Het is normaal om te starten op VMBO kader en succesvol te eindigen op HBO of WO. Tempo differentiatie biedt gelijke kansen, compenseert de verschillen die zijn ontstaan door de omstandigheden waarin een leerling zich ontwikkelt.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

categorie: Studiefinanciering


0

89Geld zit leren niet in de weg

Studenten werken vaak heel veel om niet te hoeven lenen. Het studeren wordt zo belemmerd door het moeten betalen van de huur. Gestrest kan niemand leren. DUO stuurt soms deurwaarders naar onze jonge mensen.

We moeten terug naar de studiefinanciering die studenten niet een leven lang in de schulden helpt en hen belemmert bij het krijgen van een hypotheek. Een bijbaantje mag nooit een studie belemmeren. Om in aanmerking te komen voor de basisbeurs moet een student aantonen niet meer dan 8 uur per week aan zijn bijbaan te spenderen. School gaat altijd voor werk. Nu is dat andersom. De basisbeurs moet dusdanig hoog zijn, dat je er als student een kamer voor kunt huren en gezond kunt leven.

Status: Is een item van het coalitieakkoord [bron] Bekijk reacties (0)

0

90Het volgen van een opleiding aan de universiteit is gratis

Grote variatie in collegegeld en begeleiding, waarbij door de druk van het leenstelsel, de kosten van het collegegeld en de bijkomende kosten voor kamerhuur en boeken, de kansenongelijkheid wordt vergroot.

Een overheid die investeert in talentvolle jeugd. De college- en boekengelden worden door de overheid gefinancierd met een maximale periode tot aan de reguliere duur van de opleiding.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

categorie: PABO en Lerarenopleidingen


0

91 De kwaliteit van de PABO is uitmuntend

De PABO’s werken nu nog met een lappendeken aan inzichten. Studenten worden overvoerd met opdrachten die weinig tot niets toevoegen aan goed lesgeven aan kinderen. Veel stof is niet gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Iedere PABO heeft een identiek curriculum. Iedere activiteit op de PABO en van de student is gericht op beter leren lesgeven. Een student die niet voldoet hoort dat op tijd en dient de opleiding te verlaten. De lat moet omhoog. De gemiddelde huidige opleiding moet aangepast. Door de lat hoog te leggen en een echt degelijke HBO opleiding met aanzien te zijn trek je studenten aan met meer motivatie. Wellicht ook meer mannen.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

92 De PABO zet in op goed leren lesgeven

Momenteel zijn er veel nevenactiviteiten die weinig bijdragen aan de kerntaak: goed leren lesgeven. Denk aan zelfreflecties, knutselopdrachten en groepszaken. Wellicht leuk, maar niet bijdragend aan eerder genoemde kerntaak. Er gaat kostbare tijd verloren. Momenteel kan iedereen een PABO student begeleiden, terwijl er op de opleiding weinig tot niets bekend is over deze mentoren. Dat is onwenselijk.

De student krijgt al snel een goede, wetenschappelijke onderbouwde, basis. We weten inmiddels allemaal wat werkt en wat niet. Die basis wordt ingezet bij het zo snel mogelijk leren lesgeven. Het is voor mentoren ook meteen duidelijk wat de eisen zijn. Het huidige PABO Curriculum (voor zover dat er is) gaat op de schop. Ook mentoren dienen aan eisen te voldoen.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

0

93De begeleiding vanuit de PABO is intensief

Stagebezoeken zijn momenteel minimaal. De beoordeling ligt soms geheel in handen van de mentor omdat er geen bezoek is geweest. Dat is niet wenselijk. Zeker omdat er op de opleiding weinig bekend is over de mentor. Voorts vergroot het de toch al te grote afstand van de opleiding tot het werk in de groep in het basisonderwijs.

Iedere student van de PABO wordt minstens een keer per maand bezocht op de stageschool. Het contact met de mentor is intensief. De gekwalificeerde mentor heeft een grote inbreng in de (eind)beoordeling. De PABO zet de begeleiding van de studenten hoog op de prioriteitenlijst. De beoordeling gebeurt aan de hand van de duidelijke en zakelijke criteria die iedere betrokkene kent. Ook hier is weer de kern “goed lesgeven”

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

94De begeleiding vanuit de lerarenopleiding is intensief

Stagebezoeken zijn momenteel minimaal. De beoordeling ligt soms geheel in handen van de begeleider omdat er geen bezoek is geweest. Dat is niet wenselijk. Zeker omdat er op de opleiding weinig bekend is over de begeleider. Voorts vergroot het de toch al te grote afstand van de opleiding tot het werk in de groep in het voortgezet onderwijs.

Iedere student van de lerarenopleiding wordt minstens een keer per maand bezocht op de stageschool. Het contact met de begeleider is intensief. De gekwalificeerde begeleider heeft een grote inbreng in de (eind)beoordeling. De lerarenopleiding zet de begeleiding van de studenten hoog op de prioriteitenlijst. De beoordeling gebeurt aan de hand van de duidelijke en zakelijke criteria die iedere betrokkene kent. Ook hier is weer de kern “goed lesgeven”

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

0

95De pabo's/lerarenopleidingen moeten terug naar de basis.

De pabo's/lerarenopleidingen zijn een mengelmoes van van alles en nog wat en besteden te weining tijd aan wat goed docentschap inhoudt.

De pabo's/lerarenopleidingen worden uitgebreid tot minimaal 4 jaar waarin leerkrachten geschoold worden in hun gekozen domein, didactiek en hoe kinderen leren. Uitgangspunt is dat men daarna men kan overgaan naar een masteropleiding.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

0

96Bijhouden van het vak als leraar is een verplichting

Als je eenmaal gecertificeerd bent hoef je als docent niets meer te leren. Zoiets is ondenkbaar in andere beroepen.

Ieder zichzelf respecterend beroep (arts, advocaat, ingenieur, notaris, makelaar...) eist dat beroepsbeoefenaars hun kwalificatie bijhouden. Dit zou ook het geval moeten zijn voor leerkrachten.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (0)

1

97Het behalen van een extra of hogere bevoegdheid moet voor iedereen betaalbaar zijn

Op dit moment betaal je als afgestudeerde aan universiteit met een bevoegdheid (bijvoorbeeld tweedegraads) een ophoging/boete om een andere of hogere bevoegdheid te halen. Dit maakt het voor docenten niet aantrekkelijk om zelf de nodige stap te nemen zichzelf verder te ontwikkelen. Immers baanzekerheid is er niet en de scholen hebben niet altijd het geld of de mogelijkheid om deze studie te bekostigen.

Het behalen van een tweede, derde of vierde bevoegdheid moet voor iedere docent betaalbaar en haalbaar zijn tegen een betaalbaar collegegeld, opdat iemand zich niet in torenhoge schulden hoeft te storten. Hiermee kunnen wij tevens het lerarentekort verminderen.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt. Bekijk reacties (1)

Hieronder een aantal artikelen die allemaal relatie hebben met 1 thema: slecht funderend onderwijs én het beter willen doen.

Ik maak hem even af…

Het vlammende betoog van Charlotte Goulmy waarmee dit initiatief van de 95 stellingen begon, waarin ze alle fouten zaken aankaart én de handschoen oppakt om het zelf beter te doen.

Bekijk volledig artikel

Verkeerde beeldvorming rond Covid-19

Artikel van Tonia Rijlaarsdam-Veldhuis over de moedwillige verkeerde beeldvorming omtrent het 'gesloten' zijn van de VO-scholen tijdens de coronapandemie.

Bekijk volledig artikel

Komt tijd, komt Raad

Een fictief gesprek tussen de kopstukken van de Raden waarin feilloos wordt aangegeven waar het misgaat in de managementlaag van het huidige onderwijs. Geschreven door Walter Kamphuis.

Bekijk volledig artikel

We nemen meer tijd voor focus

Artikel waarin het rapport "Tijd voor focus" van de Onderwijsraad en en diverse stellingen van 95stellingen.nl worden gekoppeld. Geschreven door Eddy Erkelens.

Bekijk volledig artikel

Aanbevelingen Van Vroonhoven

Lees de aanbevelingen van mevrouw van Vroonhoven, onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort. Ze heeft plannen gemaakt in opdracht van OCW. Maar die worden niet uitgevoerd.

Bekijk volledig artikel

Onderwijs-OMT in ontwikkeling

Thijs Bol en Inge de Wolf zijn een Onderwijs-OMT aan het opzetten. Want dat is hard nodig in het hedendaagse onderwijs; maar dan wel vanuit de leerkracht.

Bekijk volledig artikel

Red het Onderwijs-team

Een onafhankelijk team van deskundigen het initiatief om de beleidsontwikkelingen in het onderwijs kritisch te volgen. En hier wetenschappelijk onderbouwd ongevraagd advies over te geven.

Bekijk volledig artikel

De tienerschool en maatwerkdiploma’s zijn niet de oplossing

Jan Drentje ziet niets in stelselwijzigingen: hij kaart een probleem aan en biedt een oplossing.

Bekijk volledig artikel

Waar is het extra geld voor het vo gebleven?

Frans van Haandel en Hans Duijvestijn hekelen de lumpsum; een groot probleem in het onderwijs.

Bekijk volledig artikel

Tjipcast met Ton van Haperen

Hoe zit het nou eigenlijk met het geld in het onderwijs? Waarom zwemmen besturen in het geld, maar is er geen geld goed lesgeven?

Bekijk volledig artikel

Het bezwaar van de leraar

Over hoe slecht beleid de Nederlandse school vernietigt; een opmerkelijk boek vanuit een ervaren leerkracht. Door Ton van Haperen.

Bekijk volledig artikel

Op schouders van reuzen

Paul A. Kirschner's gratis boek met kennis en wetenschap over onderwijs, waardoor elke leerkracht beter wordt.

Bekijk volledig artikel

De Nieuws BV (14-09-2018)

Kees van Amstel's monoloog over hoe de onderwijs-minister in paniek is met radeloos en problemenvol onderwijs.

Bekijk volledig artikel

Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland

Piet de Rooy geeft in deze Tjipcast een weergave van de onderwijs-geschiedenis. En vooral: wat kan kunnen we er van leren?

Bekijk volledig artikel

Laat het kwantitatief tekort geen kwalitatief tekort worden

Blogpost van Bertus Meijer over het lerarentekort mét zogenoemde oplossingen die kwalitatief tekort maken. Met een wél goede handreiking.

Bekijk volledig artikel

Het past niet. Passend onderwijs. Pas op de plaats?

Praktisch verhaal over niet-passend-onderwijs in ons onderwijs: het past niet en we doen er niets aan. Door Bertus Meijer.

Bekijk volledig artikel

Ik maak hem even af

Vroeger was dat een bedreiging maar tegenwoordig is dit een manier om je opponent de mond te snoeren zonder dat je geweld gebruikt. Nu is het de bedoeling van politiek dat het geweldloos gaat allemaal, maar het systeem is stuk en geweld is steeds minder ondenkbaar. Politici kunnen niet vanzelfsprekend meer onbeveiligd over straat en voor je het weet ben je een hashtag met schuttingtaal. Er is geen excuus voor geweld en schuttingtaal net zo min als er een excuus is voor het slopen van een, ooit, deugend systeem. Beide zijn onaanvaardbaar.

Voor het geweld en de schuttingtaal weet ik geen oplossing, maar het systeem repareren, dat is haalbaar. Pieter Omtzigt heeft er een wijs boek over geschreven en als we gewoon naar zijn oplossingen gaan luisteren dan worden we vanzelf geen bananenmonarchie meer.

Dat er behoefte is aan een werkende rechtsstaat blijkt uit de verkoopcijfers van zijn boek: Nummer 1 is Adriaan van Dis, ‘KliFi’, maar nummer 2 is van de hand van de cijfertijger van het CDA: “Heel lang geloofden we dat Nederland af was. Maar schijn bedriegt. Pieter Omtzigt laat zien dat er in Nederland grote problemen zijn met macht en tegenmacht. De mechanismen van de rechtsstaat functioneren niet goed meer, zoals uit het kinderopvangtoeslagenschandaal is gebleken. Omtzigt pleit vanuit zijn eigen ervaringen in de politiek voor een nieuw sociaal contract. Het is nodig om het vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen. Dat is zeker niet eenvoudig. We moeten instituties herbouwen door checks-and-balances te hernieuwen.”
Philip Swinburn - Unsplash.com
Het is nogal wat: “De mechanismen van de rechtsstaat functioneren niet goed meer.” Dit gaat over Nederland in 2021. Doodeng want waar. In een eerder interview zei Omtzigt dat dit kwam doordat de belangenverenigingen op de loonlijst staan van de Overheid. Waarom hebben we een Kinderopvangtoeslagenschandaal? De belangenclub BOINK wordt gefinancieerd door Den Haag. Waarom zijn de eindexamens een drama? Het onafhankelijke instituut Oberon dat het uitzocht eet uit dezelfde ruif, prima examens! Hoe kan het RIVM zeggen dat de ene week mondkapjes wel werken, de week erna niet? Dat besmettingen beslist niet aerosol gebeuren en een week later wel? Dat je alleen besmet kunt raken als je geen anderhalve meter houdt en langer dan 20 minuten bij elkaar op schoot zit en dat die contacttijd helemaal naar de achtergrond is verdwenen?
Wat was er ook al weer aan de hand bij het WODC?
Daar moesten de onwelgevallige eindconclusies herschreven worden van de minister.

Hoe herstel je vertrouwen? Door onafhankelijk te zijn: old school. Door een Merel van Vroonhoven te doen. De minister dacht slim te zijn door een bleue oningeschreven PABO stagiaire te noemen als aanjager bestrijding lerarentekort. Hij kwam van een koude kermis terug. Haar snoeiharde en feilloze aanbevelingen liggen nu in de la in het bureau van de conciërge naast de fietsenkelder vlak bij het oud papier. Dat zij briljant bleek te kunnen analyseren waar de ministers en al hun voorgangers hadden verzaakt, was een onwelkome verrassing. Dat het niet in de bak van het oud papier ligt komt doordat het online staat en iedere docent van Nederland eruit citeert als poëzie. Als de minister het verslag had kunnen laten verdwijnen door het op te eten had hij het zeker gedaan.

Onderwijs hangt, zoals de huidige voorzitter van de Onderwijsraad, Edith Hooge, illustreerde tijdens haar idee voor Onderwijs, aan elkaar van een kluwen aan mosselen die zich vastzuigen aan de begroting van OCW.
Dat staat garant voor een hoop naar de mond praten en weinig onafhankelijke reflectie. Zo kan het gebeuren dat OCW iets wil, dat Laks dat ineens ook wil, en dan regelt OCW dat en dan is LAKS blij. Polderen voor gevorderden maar dan onafhankelijk, zogenaamd.
We konden dat goed zien toen Den Haag tegen het OMT zei dat ze scholen open moesten. Het OMT adviseerde vervolgens dat de scholen open konden, onder voorwaarden weliswaar, maar het kon veilig en verantwoord. Dus eerst het geheime Catshuisbeleg en vervolgens de ministerraad besloten dat de scholen open konden omdat het veilig en verantwoord was. Toen dat lariekoek en apekool bleek te zijn een paar weken later en onze lachende premier daarop werd aangesproken zei hij dat hij die adviezen niet zelf had verzonnen maar dat hij altijd heel nauwgezet luisterde naar de adviezen van het OMT want zij waren de wetenschappers. Het OMT ontplofte.

Zo gaat dat ook met de PO en de VO raad. Zij worden indirect gefinancieerd door de staatskas, de VO-raad kostte in 2019 7.339.000 EU, de PO-Raad 5.917.000. Samen een dikke 13 miljoen. Wat doen zij voor al dat Onderwijsgeld? Als ik rondvraag in mijn docentenbubbel dan komen er twee antwoorden: het zijn werkgeversorganisaties en het is manier voor besturen om onderling af te stemmen nu de zuilen zijn weggevallen en niets meer vanzelfsprekend is.
Maar hebben die dure Raden een heilzame of een destructieve rol? Daarover zijn de meningen verdeeld. Officieel spreken deze Raden namens hun leden, maar die leden zijn dus de bestuurders, en kunnen op geen enkele manier spreken voor het veld waar ze, helaas, vaak geen enkele voeling meer mee hebben.
Als we nu eens stellen dat het inderdaad noodzakelijk is dat de Raden onderling kunnen overleggen, onafhankelijk, dat al die besturen samen kunnen optrekken, kan dat dan niet beter onder de Koepel Funderend Onderwijs? Dan hebben we de helft aan kosten, meer afstemming en als we doorpakken kunnen we ze ook nog democratiseren. Als het veld, dat wil zeggen de docenten van die besturen zelf mogen kiezen wie ze afvaardigen in de Koepel Funderend Onderwijs dan bestaat er een kans dat zij weer voeling met het veld krijgen, weer gaan spreken voor de docenten en leerlingen die ze vertegenwoordigen en zijn ze, voor het eerst relevant voor ons in plaats van voor Den Haag.
Ik denk niet dat democratisch stemmend Nederland dan een Groen-Linkse Paul Rosenmöller voorzitter van de VO-Raad had gemaakt. Nu is Lisa Westerveld vaak vleugellam in de Kamer omdat zij niet kan stemmen volgens haar fantastische Onderwijshart zonder teruggefloten te worden door de Rosenmöller die op zijn beurt weer danst naar de pijpen van OCW. Als je me niet gelooft, vraag het Zihni Özdil. Hij wilde, net als nu iedereen behalve natuurlijk de VVD, het nieuwe schuldenstelsel aanpakken en kon zijn biezen pakken. Hij had gewoon gelijk. Maar door deze mengeling van Kerk, Staat, Last en Ruggespraak zijn we nu dus een kapotte Rechtsstaat.

Tijd om het roer om te gooien. De PO en VO-Raad gaan verder onder de naam Funderend Onderwijs. Dan doen we recht aan de adviezen van Pieter Omtzigt, de belangenverenigingen gaan weer vertegenwoordigen wie ze horen te dienen, de democratisch gekozen bestuurders hebben weer voeling met het veld en Den Haag krijgt weer onafhankelijke feedback.
Pas dan krijgen de leerkrachten van het Funderend Onderwijs een stem.

De onderwijscommissie Boerenverstand geeft een voorzet met onderstaande punten voor goed Funderend Onderwijs aan.
Iedereen mag aanvullen en reageren.

Verkeerde beeldvorming rond Covid-19

Geachte Kamerleden van de Tweede Kamer,
Mijn naam is Tonia Rijlaarsdam-Veldhuis en ik werk al bijna 20 jaar op de mooiste groene vmboschool in Ede. Mijn school probeert al sinds 16 maart 2020 alle leerlingen te zien, te begeleiden en te ondersteunen naar een diploma en passend vervolgonderwijs ondanks alle uitdagingen als gevolg van COVID-19.
De afgelopen 14 maanden waren een ware achtbaan met online lessen, hybride onderwijs, volle plofklassen en de 1,5meter-school. Daarnaast de vele discussies met leerlingen en ouders over het nut of onzin van handen wassen, dragen van mondkapjes en de afstandsregels.
Tijdens de tweede lockdown werd in de media het beeld geschetst dat alle scholen volledig dicht waren. Dit beeld werd versterkt door een selecte groep politici, OMT-leden en de VO-Raad. Tijdens de tweede lockdown werden scholen verplicht om alle examenleerlingen, praktijklessen en kwetsbare leerlingen alle dagen fysiek onderwijs aan te bieden.
Dus het beeld dat het VO volledig dicht was klopt niet.
Nu zijn sinds de voorjaarsvakantie alle leerlingen weer fysiek op school. We hebben looproutes, verplichte mondkapjes en staan dagelijks aan de deur om de handen van de leerlingen te ontsmetten. De tafels en stoelen staan op 1,5 meter van elkaar en pauze wordt gehouden in het eigen klaslokaal. Dit heeft natuurlijk tot gevolg dat klassen in twee groepen zijn verdeeld in een zogenoemde ‘ochtend- en middaggroep’. Alles om ervoor te zorgen dat leerlingen elkaar of mijn collega’s niet besmetten.

Vandaag kwam via een artikel (https://nos.nl/artikel/2377618-drie-ministers-pleiten-voor-volledigeopening-middelbaar-onderwijs.html) van de NOS naar buiten dat de ministers Koolmees (Sociale Zaken), Hoekstra (Financiën) en Van 't Wout (Economische Zaken) zo spoedig mogelijk de 1,5 meter-norm willen loslaten in het voortgezet onderwijs.
Dit terwijl het aantal COVID-besmettingen nog steeds schommelt tussen de 7.000 en 9.000 besmettingen per dag. Dit afgelopen schooljaar hebben wij meerdere COVID-besmettingen gehad onder leerlingen en het onderwijspersoneel. Een aantal van mijn collega’s, waaronder ik zelf, heeft na maanden nog steeds
last van restklachten passend bij ‘long covid’. Een eindexamenkandidaat is zelfs voor de tweede keer besmet met COVID en dat terwijl hij zijn schoolexamens moet afronden voordat het Eerste Tijdvak van de eindexamens moet beginnen.
De verschillende regimes waarin we het onderwijs de afgelopen 14 maanden hebben moeten verzorgen, de angst voor een mogelijke besmetting, ‘long covid’ onder leerlingen en onderwijspersoneel en het overlijden van diverse leerkrachten/ docenten in het land, heeft ervoor gezorgd dat er een initiatief is ontstaan met #Geefonsdieprik (https://mouser86.nl/brief/) die oproept om het onderwijspersoneel op te nemen in de vaccinatiestrategie. Inmiddels hebben 148 personen een mail verzonden naar de ministers Slob, Van Engelshoven en De Jonge.
Gun het onderwijspersoneel rust door de 1,5 meter-norm te handhaven tot de zomervakantie en neem het onderwijspersoneel op in de vaccinatiestrategie. Dan zorg ik, samen met mijn collega’s, ervoor dat alle eindexamenleerlingen zo veilig en gezond mogelijk hun eindexamens kunnen maken en dat de overige leerlingen niet te maken krijgen met overwerkte en overbelaste docenten.

Met vriendelijke groet,
Tonia Rijlaarsdam-Veldhuis

Komt tijd, komt Raad

Hooggeachte heer S,
Excuus dat ik u mail. Vandaag heb ik het plan van Merel gelezen. WTF. Dat gaan we toch niet echt doen he? Wij wilden toch naar een beroepssituatie dat we een flexibele schil gingen creëren met snel veranderbare leraren/klasse-assistenten? Als we gaan doen wat zij wil gaan we allemaal failliet. Dan kunnen we net zo goed leraren weer in hun kracht gaan zetten ;)

Ik hoor graag van je.

Groet, R.


Beste mevrouw B,

Bedankt voor uw interesse in ons standpunt met betrekking tot het plan Samen sterk voor elk kind. Wij delen uw conclusie. Op dit moment hebben wij een Taskforce Lerarentekort die al twee jaar aan het werk is. Wij gaan hen vragen om zich over dit plan te buigen. Wij hebben al twee jaar goede ervaring met wat er van zo’n plan overblijft nadat deze taskforce er mee aan de slag is gegaan. De leden hebben zoveel ruzie met hun eigen agenda dat dit niet eens opvalt. Wel jammer dat L. is vertrokken. Dat zou de zaken op termijn ietsjes kunnen compliceren.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, A.


Beste A,

Misschien kunnen we dan ook een Heisessie doen?
Borrelen eten kletsen. Iedereen die wat wil vinden van het lerarentekort nodigen we uit. Kan iedereen meedenken en daarna doen we toch wat we willen. Loonkloof krijgen wij echt wel in de taboesfeer!

Groet, R.


Beste A,

Ik kwam net op de Aidadreef 4 R. tegen in de lift. Zij had het over een heidag. Is het een idee om in die sessie zo veel mogelijk mensen uit te nodigen die ver van de werkvloer afstaan? Gewoon denken zoals wij: leraren met hun vakantiedagen, beetje aanklooien met hun methode, veel vrije tijd hebben, niet weten dat individuele leerlingen kansenongelijkheid vergroot, geen idee hebben wat persoonlijke budgetten zijn. Gewoon het geijkte groepje dus. En mensen die überhaupt het woord Dijsselbloem wel eens hebben opgezocht gewoon niet dit keer.

Graag zou ik het ook nog hebben over maatwerkdiploma, mentor naar coach, een stoffig beroepsbeeld, normjaartaak en het zou fijn zijn als we het eens gaan hebben over teambevoegdheden.

Groet, P.

NB Had je nog tijd gehad om die 4000 euro Coronabonus over te maken?


Beste R en P,

Bedankt voor jullie inzet. Uiteraard wordt die bonus zo snel mogelijk uitgekeerd. Helaas ben ik vorige week door de vastekamercommissie teruggefloten en moeten we echt iets met het plan van Merel. Laten we aanhouden dat van elke bond er maar 1 vertegenwoordiger kan meedoen, dat geeft jullie de kans de meerderheid in die vergadering te pakken. Succes!

Groet, A.


Beste A.

Even een update vanaf de Hei. Het gaat even niet zo goed. Die mensen die jij perse erbij wilde hebben blijven zeuren over die loonkloof. En die brede bevoegdheden willen ze ook niet aan. P en ik worden hier niet goed van. We moeten nu van tactiek veranderen anders gaat dit niet goed komen. Laten we voorstellen dat we Regionale Centra gaan krijgen waar iedereen zich kan professionaliseren. Zij denken dan dat het gaat over regionale plekken waar leraren kennis en ervaring kunnen uitwisselen onder eigen regie. Wij weten natuurlijk dat ons Platform Samen Opleiden (die mooi aansluit op het lerarenregister) dan mooi vorm kan krijgen zonder inmenging van die leraren. Babs en Leontien hebben al een site klaar.

Dat komt dan prima in lijn met de nog uit te komen uitkomst van die commissie bevoegdheden waarin de teambevoegdheden terugkomen. P. stelde trouwens net voor om de term beroepsbeeld weer uit het archief te halen. Dan komen we vanzelf weer uit bij de brede bevoegdheden alleen dan 1 CAO-sessie later. We laten ze voor nu even kletsen en jij krijgt vandaag nog de samenvatting. Akkoord?

R.


Beste R en P,

Akkoord.

Groet, A.


Beste A,

Helaas is de door ons geschreven samenvatting niet geheel ontvangen zoals wij gedacht hadden. Zie jij kans om in de Kamer dat overleg over Merel te traineren. Geef maar aan dat we met alle actoren druk bezig zijn om met een actieplan te komen.

Groet, P.

NB Is die site van lerarentekort.nu al in slaapmodus? Ik zag zoiets in de Telegraaf.


Beste P. en R.

Ik heb een voorstel gedaan voor een eigen website. Komt goed. Not ;)

Het is gelukt. De Kamer gehoord de beraadslagingen hebben alle moties verworpen en er is voldoende mist opgetrokken om weer een maandje verder te kunnen. Hoe ver zijn jullie met dat stuk? Hebben jullie een schrijfgroep nodig? Dat ging toen bij Curriculum ook goed.

Groet, A.


Beste A,

Inmiddels hebben we de groep bij elkaar gehaald. Er was trouwens iemand die niet wilde meedoen. Maar dat komt aan een andere tafel nog wel goed. H. houdt regie op de schrijfgroep. Dat komt wel goed. We passen gewoon de “welke-versie-is-dit-nu-weer” tactiek toe.

Groet, P


Beste P en R,

Net in de Kamer geweest. Dit gaat niet goed. Merel wil een goed plan hebben en wel snel. Hoe ver zijn jullie nou met dat stuk? Laat anders H. even reageren.


Groet, A.


Beste A, P, R (en vast F. voor straks)

Het begint er op te lijken dat de schrijfgroep toch weer hun eigen zin aan het doen zijn met die loonkloof. Ik geef aan dat we dit heus wel regelen aan de CAO-tafel en dat alles goed komt.
Zonder geld haha ;)

Het is me trouwens gelukt om bij het beroepsbeeld “Ruim Baan” erin te fietsen. Brede bevoegdheden here we come!
Maargoed. Alles in kannen en kruiken dus.

Groet, H


Beste A,

Wij zien dat de commissie Zevenbergen niet gedaan heeft wat we hebben afgesproken. Watskeburt?

Groet, P.


Hallo P,

Dat klopt. Doordat er ook leden van buiten ons zijn aangesteld hebben wij nu een probleem. Laten we de druk opvoeren met het actieplan zodat dit niet opvalt.

Groet, A.


Hallo A,

Het kan zijn dat er nu wat reuring gaat ontstaan. Dat is expres. We hebben net de “laatste” versie van H. gezien. Die lerarenorganisaties blijven zich maar vasthouden aan die loonkloof en stellen lastige vragen over de regie bij het beroepsbeeld en het regionale centra. Als wij dit plan ondertekenen, gaan we wel een machtsvacuüm in en is het maar de vraag wie straks aan de touwtjes trekt. Wij hebben dus niet ondertekend.

We zijn op dit moment strategisch de boel laten klappen zodat we daarna ons oude plan weer op tafel kunnen leggen. Zoals we al van plan waren. Maarja, meepraten he ;)

Komt goed.

Groet, P.


Hoi P,

Ik heb nu twee plannen op mijn bureau. Welke versie is de juiste?

Groet, A.


Hoi A,

Die waarin we zeggen dat iedereen heeft meegedacht.

Groet, P.

95stellingen.nl wordt onderschreven door 105227 leerkrachten, schoolleiders, bestuurders, ouders en onderwijzers:

Boerenverstand, Walter Kamphuis, Bertus Meijer, Linda Van de Loo, Petra Prins, Charlotte Goulmy, Simone van Bolhuis, Jan van de Velde, Gabrielle Franquinet, Saskia Verheesen, Ilona Woestenburg , Michel Verschuren, Frans van Haandel, Simon Trommel, Huub Philippens, Peter Den hartog, Tonia Rijlaarsdam-Veldhuis, Kim Wintermans, Henk Vegter , Otto Lauterjung, Casper Hulshof, Ghislaine Stevens, Jan Tishauser, Laurent Chambon Guéguen, Peter van ‘t Hof, Jeroen Maas, Janneke , Dico Krommenhoek, Eddy Erkelens, Dieke Havinga, Paul A. Kirschner, Marjon Griffioen, Suzanne Mekern, Dirk Struijk, Cathelijne Anten, Marloes Derksen, Willem Karssenberg, Marina Meijer, Charissa van Delden, Daniel Alonso, Kim, Christel, S van den Berg, Jolanda Töpfer, Gert Verbrugghen, Jos Stokman, Ineke Doddema, Lusanne Stap, Jan Drentje , Eus van Hove , Arianne Addicks, Nathalie Bakker-Duinkerken, Krista van Poelgeest, Ellen, Joek van Montfort, Wendy Kers, Adam Lenaarts, Manon Hof-Steennis , Serkan Yesilbag, Taco Tersteeg, Marrigje de Bok, Ina Lamminga, Lukretia S Bressers Tuinstra, Ton van Haperen, Jeanine, Maartje kleiberg, Alex van Zwam, Marjan Kombrink, C Boer, Diana Erkelens - Van der Waal, Steef Schapers, Ingrid Egberts, Ingrid de Heij , Bianca Root, Marcel Janse , Marja Hamers, Pink, John Arts, Hanneke de Frel, Annemieke Bosshardt, Edith Duppen, Peterjan van der Burgh, Judith Porcelijn, Theo Tol , Charlotte Olsman , Francien Sonnemans , Jordy de Bruyn, Inge Hodselmans, Dick van der Wateren, Janna Put, Inge Klijnman, Anton Horeweg, C. Vermeulen, Alexandra Verhoeven, Rixt Ytsma , Robbin van Eijsden, Olga Nagtegaal, Marieke Bakkers, Program, Renée Laqueur-van Gent, Lisette, Vincent Grit, Cecile Heesterman, Petra van Horen, Annelies van Deursen, Jacqueline Diehl, Lieke Hendriks, Yolanda, Piet Roorda, Ype Akkerman, Jan Willem van de Werken, Granite, Victus

Voeg mijn naam toe aan deze lijst